Έκθεση ΕΣΠ προς Επιτροπή για τα Οικονομικά. Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του Ο.Η.Ε. - Ιανουάριος 2015

01.01.15
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322