Πάτρα - Μάρτιος 2012

Πάτρα - Μάρτιος 2012
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα