ΣΥΝΚΥ_150523

15.05.23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 150523

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Συντονιστής/στρια Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση Συντονιστή/τριας της Κοινωνικής Υπηρεσίας με έδρα στην Αθήνα, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή του Ε.Σ.Π.

Αρμοδιότητες

 • Συμμετέχει στην ομάδα Διεύθυνσης και συνεργάζεται με τον Διευθυντή, και τους άλλους Συντονιστές για θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠ. Εποπτεύει την τήρηση των εσωτερικών κανονισμών, οδηγιών και διαδικασιών.
 • Εισηγείται τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και των κατευθύνσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα τμήματα και τον Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Έχει την επιστημονική εποπτεία όλων των έργων που άπτονται κοινωνικών υπηρεσιών και συμμετέχει με τον ρόλο του αυτό, στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση/ αξιολόγηση των αντίστοιχων παρεμβάσεων που υλοποιεί το ΕΣΠ, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία προσλήψεων που αφορούν στη στελέχωση της ΚΥ σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του φορέα. Εποπτεύει και επιβλέπει τους υποσυντονιστές/στριες της Υπηρεσίας και παρέχει καθοδήγηση ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους.
 • Έχει την ευθύνη της επιστημονικής εποπτείας και υποστήριξης όλων των εργαζομένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις των εργαζομένων της Κ Υ βάσει των στόχων των προγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Είναι υπεύθυνος/νη για το πλάνο εργασίας του προσωπικού και των στόχων του τμήματος, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης και την εκπαίδευση νέων εργαζομένων.
 • Εκπροσωπεί το ΕΣΠ σε συναντήσεις με άλλες ΜΚΟ ή εκπροσώπους υπηρεσιών και δομών, εργαστήρια, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις εντός και εκτός Ελλάδας σε θέματα αρμοδιότητας του/ης. Ομοίως εκπροσωπεί το ΕΣΠ στα ΜΜΕ. Αναπτύσσει και διατηρεί επαφές με δημόσιες αρχές και άλλους φορείς της Ελλάδας ή και του Εξωτερικού. Μεριμνά για την δικτύωση και την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας με ΜΚΟ και INGO στους τομείς αρμοδιότητάς του/ης.
 • Είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων του ΕΣΠ.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο στους τομείς της Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης, Κοινωνιολογίας ή άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη συντονιστική θέση τουλάχιστον πέντε (5) ετών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τομείς δραστηριοποίησης του ΕΣΠ, κοινωνική προστασία, κοινωνική διοίκηση, διοίκηση επιχειρήσεων κ.α.
 • Εμπειρία σε θέματα ασύλου και ένταξης ευάλωτων ομάδων
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή εδώ με θέμα:  ΣΥΝΚΥ_150523

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  20/06/23 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

 

Αναφορά Δράσης

 • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
 • 10% Διοικητικά έξοδα