Σχόλιο του ΕΣΠ σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκφράζει την ανησυχία του για τις προτεινόμενες αλλαγές στο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτές περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στις 24 Αυγούστου 2020.

 

Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται σε συνέχεια της τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τον Μάρτιο 2020, με την οποία αυξήθηκε ο απαιτούμενος χρόνος νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα 3 στα 7 έτη.[1] Με τις νέες τροποποιήσεις, που προτείνει το Υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, δυσχεραίνεται επιπλέον η πρόσβαση στην ιθαγένεια καθώς θεσπίζονται επιπλέον απαιτήσεις, όπως π.χ. «η ύπαρξη σταθερής εργασίας» για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος και εισάγεται κριτήριο «ελάχιστου δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος»[2] και αυξάνεται το κόστος για την εξέταση της αίτησης, χωρίς μάλιστα καμία ειδικότερη πρόβλεψη για την περίπτωση των αναγνωρισμένων προσφύγων.[3]

 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη σε κανένα σημείο την πολλαπλώς διαπιστωμένη απουσία συνεκτικής πολιτικής των ελληνικών αρχών για την ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων, που δυσχεραίνει υπέρμετρα την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και το βαθύ κύκλο ύφεσης και αύξησης της ανεργίας, με αποτέλεσμα να θέτουν νέα, ενδεχομένως ανυπέρβλητα, εμπόδια στην πρόσβαση των αναγνωρισμένων προσφύγων στην Ιθαγένεια, κατά παράβαση της νομικής υποχρέωσης, που απορρέει από τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων (1951), σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη « θα διευκολύνουν, εν τώ μέτρω του δυνατού, την αφομοίωσιν και πολιτογράφησιν των προσφύγων» και να «προσπαθήσουν, ειδικώτερον, να επιταχύνουν την διαδικασίαν της πολιτογραφήσεως και να ελαττώσουν, εν τώ μέτρω του δυνατού, τα δημοσιονομικά βάρη της τοιαύτης διαδικασίας» (Άρθρο 34).

 

[1] ‘Αρθρο 36, Ν. 4674/2020

[2] Βλ. Άρθρο 3 του προτεινόμενου Σχεδίου νόμου

[3] Βλ. Άρθρο 7 (1) του προτεινόμενου Σχεδίου νόμου, όπου εισάγεται υποχρέωση καταβολής εξέταστρων 250 ευρώ για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις, χωρίς μάλιστα διαφοροποίηση για την περίπτωση των αναγνωρισμένων προσφύγων.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2020