Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

22.04.21

Στο πλαίσιο της συζήτησης του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2020 κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τη δέσμη προτάσεων που είχαν κατατέθηκαν προγενέστερα (2016), αποσκοπούν σε μία εις βάθος τροποποίηση του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο.

 

Με σκοπό την συμβολή στο νομοθετικό έργο μέσα από την επισήμανση των νομικών ζητημάτων  και των  κινδύνων  που ελλοχεύουν στις κατατεθείσες νομοθετικές προτάσεις, δημοσιεύεται στο παρόν σημείωμα μία σύνοψη της πρόσφατης νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία των συνόρων, τον ανασταλτικό χαρακτήρα των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη διοικητική κράτηση.

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322