Οικογένειες/Ασυνόδευτα Ανήλικα

Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠ σχεδιάζονται με γνώμονα την αρχή της ολιστικής παρέμβασης και της προτεραιότητας των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι οικογένειες και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες  του προσφυγικού πληθυσμού κάνουν ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη έγκαιρων εξατομικευμένων παρεμβάσεων, στα πολλαπλά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Ειδικά για τις οικογένειες, έχει σχεδιαστεί μια καινοτόμα παρέμβαση ολιστικού χαρακτήρα με υποστηριζόμενη διαβίωση, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση, μέτρα ένταξης με μαθήματα γλώσσας για ενήλικες και παιδιά, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Το ΕΣΠ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα παρέμβασης που αντιμετωπίζει τα θέματα   προστασίας των ανηλίκων, με βάση τις αρχές που εναρμονίζονται με το πλαίσιο που θέτει η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Προστασία των ανηλίκων και τις πρόσφατες συμπληρώσεις στο Πλαίσιο για την  Εκπαιδευτική Στρατηγική (Education Strategy 2012-16).

Τρέχοντα

Strengthening the psychological services offered at PYXIDA Center
Διάρκεια: 1/12/20-31/12/21
Δωρητής:

Ιδιώτης Μεγάλος Δωρητής

 

Η δράση γίνεται με την υποστήριξη της HumanRights360 και Fidelity Charitable

Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
   
Στόχοι/Δράσεις:

Η υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης εντάσσεται και δρα συμπληρωματικά ως προς τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικού Κέντρου Πυξίδα. Ειδικότερα, αφορά σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά και γονείς πρόσφυγες και μετανάστες με απώτερο στόχο  την ολιστική κάλυψη των αναγκών και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

 • Διάγνωση και εκτίμηση  εξατομικευμένων  αναγκών 
 • Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων καθώς και των οικογενειών τους
 • Ομάδα Γονέων
 • Ατομική Συμβουλευτική γονέων 
 • Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες υποστήριξης και εκμάθησης - ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής σε παιδιά εφήβους και γονείς 
Σύνδεση με υπηρεσίες, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς ψυχικής υγείας, συνδρομή στις διαδικασίες εγγραφής των παιδιών στη Δημόσια επκαίδευση.


CADRE - Children’s Alternatives to Detention protecting their Rights in Europe

Περίοδος υλοποίησης:

01/02/2021– 31/12/2022

Χρηματοδότηση :

AMIF

Εταίροι:

COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES INSTITUTIONS EUROPEENNES – ICJ ,MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG, ADITUS FOUNDATION, HELSINSKA FUNDACJA PRAW CZLOWIEKA, ASGI Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL BELGIQUE BRANCHE FRANCOPHONE ASBL, Foundation for Access to Rights - FAR.

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα 

   

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η προώθηση της επέκτασης, της εφαρμογής και της βελτίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βιώσιμων και αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων στην κράτηση παιδιών προσφύγων και μεταναστών με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους.

Να παρέχει τους δικηγόρους και στους υπαλλήλους, που εργάζονται με / για τα παιδιά μεταναστών βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που φροντίζονται σε εναλλακτικές λύσεις έναντι της κράτησης, δίνοντας τους πρακτικές δεξιότητες και τεχνογνωσία ώστε να  τα διασφαλίζουν.Να δημιουργήσει μια ανεπίσημη διακρατική και διεπιστημονική κοινότητα εμπειρογνωμόνων από διαφορετικά υπόβαθρα σχετικά με εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση παιδιών μεταναστών και να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ή άλλων εξελίξεων στον τομέα.

 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα στην Ελλάδα:

-Εκπαίδευση 100 επαγγελματιών της πρώτης γραμμής και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να αποκτήσουν  την ικανότητα εφαρμογής του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και προτύπων σχετικά με εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση.

-Παραγωγή  1.000 αντιγράφων σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του εκπαιδευτικού υλικού και διάχυσή του με φυσική η ηλεκτρονική μέθοδο.

-Παραγωγή δημόσιου ηλεκτρονικού υλικού για την επίτευξη των στόχων του έργου.

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για παιδιά πρόσφυγες:

- CADRE Module I

- CADRE Module II

- CADRE Module III

- CADRE Module IV


Safe Haven for Refugee Children
Περίοδος υλοποίησης: 01/4/2021– 28/02/2022
   
Εταίροι: Defence for Children
   
Τόπος υλοποίησης: Νησιά Αιγαίου
   
Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στο να παράσχει νομική υποστήριξη σε αιτούντες διεθνή προστασία και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Επωφελούμενοι είναι παιδιά είτε συνοδευόμενα από τις οικογένειές τους είτε ασυνόδευτα. 
   
Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Περίπου 160 επωφελούμενοι


Oxfam Humanitarian Response in Greece – Protection and Covid-19 Relief in Lesvos island
Περίοδος υλοποίησης: 01/05/2020- 31/10/2021
Χρηματοδότης

Oxfam - CDCS

Τόπος υλοποίησης:

Λέσβος

Στόχοι:

 

Συμβολή στη διασφάλιση του σεβασμού της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων που κινούνται και της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Προσαρμογή των κοινωνικών υπηρεσιών και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα στους νέους περιορισμούς που θέτει ο COVID-19.

Δραστηριότητες:

-Διανομή πακέτων τροφίμων και άλλων ειδών, ειδών υγιεινής και κουπονιών έκτακτης ανάγκης.


-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών και κοριτσιών προσφύγων σε συνεργασία με το Sao Assosiation Hellas, στο Bashira Centre for Displaced Women που λειτουργεί στη Μυτιλήνη της Λέσβου.

 

-Ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης (Helpdesk) για την παροχή πληροφοριών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ανταλλαγής μηνυμάτων προώθησης της δημόσιας υγείας , εστιάζοντας στην πανδημία, αλλά και την αντιμετώπιση των αναγκών των αιτούντων άσυλο πιο ολιστικά, για τους επόμενους μήνες και μετά την πανδημία COVID-19.

   
Αποτελέσματα:

Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες από όλη την Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την πανδημία COVID-19, να έχουν πρόσβαση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη που χρειάζονται, να έχουν πρόσβαση σε μηνύματα προώθησης δημόσιας υγείας ή/ και παραπομπές σε άλλες απαραίτητες υπηρεσίες μέσω του helpdesk / άμεσης πρόσβασης από το προσωπικό του GCR.

 Υλικό:

GCR_QUALITATIVE_IMPACT_STUDY_REPORT

Infographic


Ολοκληρωμένα

RISE UP – Unaccompanied minors transitioning safely into adulthood

Περίοδος υλοποίησης:

01/04/2020– 30/09/2021

Χρηματοδότηση :

EPIM

Εταίροι:

OXFAM (IT)

Τόπος υλοποίησης:

Ελλάδα

   

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η προώθηση λύσεων για την μετάβαση στην ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων με τη εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής και  με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους σε 5 χώρες της ΕΕ (IT, GR, NL, FR, IR). ΕυρωπαΙκές πρωτοβουλίες του έργου αφορύν στην

 • Πραγματοποίηση ομάδων εστίασης με νέους μετανάστες και συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς, ερευνητές και θεσμικούς φορείς σε κάθε χώρα σχετικά με τη μετάβαση των ΑΑ στην ενηλικίωση.
 • Παραγωγή έρευνας μεταξύ των χωρών με βάση συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και έρευνα γραφείου.
 • Συλλογή ιστοριών ζωής από νέους μετανάστες και επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους σε κάθε χώρα.

    • Παραγωγή εργαλείων (κοινωνικών) μέσων για νέους μετανάστες που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση

 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα στην Ελλάδα:

- Χαρτογράφηση ή ενημέρωση βασικών προσώπων άσκησης πολιτικής σε δημόσιους  φορείς  για συμμετοχή στις δραστηριότητες διάδοσης σε εθνικό επίπεδο.

-Διοργάνωση συνεδρίου / διαδικτυακού σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

-Έπεξεργασία εσωτερικής έκθεσης σημαντικών ευρημάτων που προέρχονται από τη δημόσια συζήτηση.

Έγγραφα:

- Teach us for what is coming


Safe Haven for Refugee Children
Διάρκεια: 1/8/2020 – 31/12/2020
Συνεργάτες: 

Stichting DCI NL International Nederland – ECPAT Nederland (DCI NL)

Τόπος Υλοποίησης:

Σάμος

Στόχοι/Δράσεις:

Το έργο παρέχει νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ανήλικους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στο νησί της Σάμου. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες παρέχονται σε ασυνόδευτους ανήλικους, ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι έχουν καταγραφεί ως ενήλικοι, και σε ανήλικους που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους. Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, η δικηγόρος και η κοινωνική λειτουργός του ΕΣΠ  συνεργάζονται με όλους τους φορείς παιδικής προστασίας για τον εντοπισμό ανηλίκων, ενώ προβλέπεται και συμμετοχή στο European Children’s Rights Helpdesk.


Improving the Greek Reception System Through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites

Περίοδος υλοποίησης:

01/01/2019 – 30/11/2021

Εταίροι:

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Τόπος υλοποίησης:

Ελαιώνας, Αλεξάνδρεια

Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος είναι η  υποστήριξη 24/7 δύο Ασφαλών Ζωνών  φιλοξενίας στον Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την υποστήριξη ΔΟΜ   και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων   HOME/2017/AMIF/DA/EMAS/IOM/SMS/2019.

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων.

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο που κάθε μία  έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το  κύριο στοιχείο είναι  η παροχή υπηρεσιών φροντίδας  24 ώρες,  κάθε μέρα , με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων.

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για 60 ασυνόδευτους ανηλίκους.

 


Parents’ class time, children’s fun time!

Περίοδος υλοποίησης:

1/10/2019 – 31/7/2020

Χρηματοδότης:

Foundation Open Society Institute – OSF (Early Childhood Programme)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Δημιουργική απασχόληση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών ηλικίας 0-5 ετών, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών ή/και αγγλικών στο Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ του ΕΣΠ.

Δραστηριότητες:

 • Ελεύθερο παιχνίδι και παιχνίδια ρόλων
 • Μουσικοκινητικές δράσεις
 • Εισαγωγή στον εγγραμματισμό
 • Εικαστικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα:

Ομαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή.

“Supported by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Early Childhood Program of the Open Society Foundations”


Pyxida Center Childcare Project

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2018 - 31/07/2019
Χρηματοδότης

Foundation Open Society Institute (FOSI)

Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα, Αθήνα, Πυξίδα

Στόχοι:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).

Δραστηριότητες:

Στο πλαίσιο του έργου, μία βρεφονηπιοκόμος απασχολεί δημιουργικά παιδιά ηλικίας 0 - 6 σε καθημερινή βάση, όσο οι γονείς τους παρακολουθούν μαθήματα στις αίθουσες της Πυξίδας. Επιπλέον, ένας κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη γονιών που επισκέπτονται την Πυξίδα

Στόχοι/ Αποτελέσματα:

Oμαλή ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή (εγγραφές σε σχολεία, συμβουλευτική κλπ.).

 

 

Provision of Humanitarian assistance to refugees and asylum seekers in Greece

Περίοδος υλοποίησης:

01/07/2018-31/12/2018

Συνεργάτης:

International Rescue Committee με χρηματοδότηση του DG ECHO

Τόπος Υλοποίησης:

Αθήνα, Αλεξάνδρεια

Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος είναι η  υποστήριξη 24/7 δύο Ασφαλών Ζωνών  φιλοξενίας στον Ελαιώνα, Αθήνα και Αλεξάνδρεια, Β. Ελλάδα και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας  για το γενικό πληθυσμό στις Δομές Φιλοξενίας στον Ελαιώνα και Βέροια.  Το πρόγραμμα υλοποιείται  με την υποστήριξη της IRC  και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG ECHO – European Union Civil Protection and Humanitarian Aid).

 

Δραστηριότητες:

Τα Safe Zones (Ασφαλείς Ζώνες) είναι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων 14-18 ετών, οι οποίες λειτουργούν εντός των ανοιχτών δομών φιλοξενίας προσφύγων.

Κάθε Ασφαλής ζώνη δημιουργήθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί της κράτησης, και παρόλο που κάθε μία  έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, το  κύριο στοιχείο είναι  η παροχή υπηρεσιών φροντίδας  24 ώρες,  κάθε μέρα , με ψυχοκοινωνική, ψυχολογική, νομική και εκπαιδευτική στήριξη με στόχο το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων.

 

Αποτελέσματα:

Παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής  και νομικής υποστήριξης για 60 ασυνόδευτους ανηλίκους.

Πολύχρωμη πόλη

Διάρκεια:

15/2/2018 - 15/2/2019

Χρηματοδότηση:

Περιφέρεια Αττικής

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα , Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ

Στόχοι:

Η δράση για την προστασία & την ένταξη των ανήλικων προσφύγων «Πολύχρωμη Πόλη» αφορά στη λειτουργία ενός χώρου υποστήριξης και φροντίδας για ανηλίκους πρόσφυγες/μετανάστες και ασυνόδευτα ανήλικα (κατά προτεραιότητα), τα οποία διαβιούν σε δομές φιλοξενίας της Αττικής ή βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης κατάλληλου χώρου στέγασης. Ο χώρος λειτούργησε στο πλαίσιο του Διαπολιτισμικού Κέντρου ΠΥΞΙΔΑ του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δράση αποσκόπησε στην κάλυψη του ιδιαίτερα μεγάλου ελλείμματος που παρουσιάζεται στην παροχή ατομικής ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης στα ασυνόδευτα ανήλικα, στα παιδιά και στους έφηβους πρόσφυγες και μετανάστες που διαβιούν στην Περιφέρεια Αττικής, παρέχοντας, παράλληλα, υποστήριξη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον με στόχο την καλύτερη ένταξη και ανάπτυξή των παιδιών, σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.


Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πρόσφυγες και ζητούντες άσυλο στη Κώ και στον Σκαραμαγκά

Περίοδος υλοποίησης: 15/01/2017 – 30/09/2017
Συνεργάτες: Save the Children
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Παροχή ενισχυμένης προστασίας σε ευάλωτα παιδιά προσφύγων στις ανοιχτές εγκαταστάσεις για πρόσφυγες στη Κω και τον Σκαραμαγκά, μέσα από εξειδικευμένη προστασία και νομική υποστήριξη σε ευάλωτα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτους ανήλικους και παράλληλα με την πληροφόριση για τα δικαιώματά τους συμπληρωματικές δράσεις συμβουλευτικές.
 • Συνεντεύξεις και αξιολογήσεις περιπτώσεων
 • Παροχή νομικής υποστήριξης για τις περιπτώσεις με εν ισχύ αίτημα για άσυλο μέσω της διαδικασίας ασύλου
 • Εκπροσώπηση των ζητούντων ασύλου πριν και μετά τη πρώτο βαθμό εξέτασης
 • Παροχή υποστήριξης διερμηνέων
Αποτελέσματα: Κατά περίπτωση και ανάγκη νομικών υπηρεσιών. Αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση των πιο ευάλωτων υλοποιείται, και κατόπιν αναλόγως δίνεται νομική υποστήριξη, μέσω της παροχής ατομικών συσκέψεων με τους εξυπηρετούμενους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας.
Κέντρο για οικογένειες & παιδιά προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/2016 – 28/02/2018
Συνεργάτες: Christian Aid
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Το πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση της προστασίας παιδιών, οικογενειών και ανηλίκων, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε και την χρήση όλων των κατάλληλων και διαθέσιμων υπηρεσιών, στο υπάρχον περιβάλλον προστασίας που προσφέρει το εξειδικευμένο Κέντρο Οικογενειών και Παιδιών που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.
Δραστηριότητες: 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Στο Κέντρο υπάρχει Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος & Εκπαιδευτικός, οι οποίοι παρέχουν:
• Πληροφόρηση για κοινωνικά, ενταξιακά, ιατρικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά και άλλα ζητήματα.
• Καλλιτεχνικές/ πολιτιστικές δράσεις για παιδιά.
• Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης ενηλίκων.
• Παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες και παιδιά.
• Ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Πληροφόρηση – καθοδήγηση για την εγγραφή μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά.


2. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι δικηγόροι του Κέντρου παρέχουν εξατομικευμένη νομική υποστήριξη σε ασυνόδευτους ανηλίκους και οικογένειες που αιτούνται διεθνή προστασία. Συγκεκριμένα:
• Ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους αιτούντες σχετικά με τη διαδικασία της αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας και ειδικότερα σχετικά με το αίτημα ασύλου, τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.
• Αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση των παιδιών και των οικογενειών ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών προκειμένου για την ευόδωση της αιτήσεως τους.
• Συνεργάζονται με τον Εισαγγελέα ανηλίκων ώστε να διοριστούν ως επίτροποι των ασυνόδευτων ανηλίκων κάτω των 15 ετών και να αναλάβουν τη νομική εκπροσώπησή τους.
• Συμβουλεύουν τους αιτούντες σχετικά με τα δικαιώματά τους και διευκολύνουν τη πρόσβαση στη διαδικασία.
• Ενημερώνουν αναφορικά με τα δικαιώματα των αιτούντων για οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση.
• Ενημερώνουν σχετικά με τη πρόοδο των αιτήσεων τους.


3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ:

Η Επαγγελματική Σύμβουλος του Κέντρου παρέχει:
• Πληροφόρηση γύρω από εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
• Υποστήριξη σε πρακτικά ζητήματα (Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ., βιβλιάριο υγείας κ.ά.)
• Συμβουλευτική εργασίας (διερεύνηση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία αυτό-παρουσίασης σε συνεντεύξεις επιλογής ).
• Προσέγγιση εργοδοτών, αναζήτηση θέσεων εργασίας και προώθηση στην απασχόληση.
• Παραπομπές σε προγράμματα ελληνικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης.

Αποτελέσματα:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση της προστασίας παιδιών, οικογενειών και ανηλίκων, εξασφαλίζοντας όλες τις κατάλληλες υπηρεσίες σε μία εξειδικευμένη Μονάδα και ένα περιβάλλον φιλικό προς τις οικογένειες στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα διαθέτει μία ολιστική προσέγγιση, μέσω της οποίας επιτρέπεται στην ομάδα του ΕΣΠ να προσφέρει ένα πεδίο νομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, υποστηριζόμενο από συμπληρωματικές δραστηριότητες για οικογένειες, παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα.
Το “Κέντρο για οικογένειες και παιδιά προσφύγων” θα παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε παιδιά και τις οικογένειές τους σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, καθώς και παροχή νομικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Η πρωτοβουλία θα χρησιμοποιεί συνέργειες με αξιόπιστους παίκτες, ούτως ώστε η ταυτοποίηση των πιο ευάλωτων περιπτώσεων να έχουν προτεραιότητα.

Κέντρο για οικογένειες & παιδιά προσφύγων
Σολωμού 20 Εξάρχεια- 4oς όροφος (κοντά στο σταθμό ΟΜΟΝΟΙΑ του metro)
Τηλέφωνο: 210 3814710
Μέρες & Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή (08.30 έως 20.00)
Email: pyxidaesp@gcr.gr

Κέντρο υποδοχής ευάλωτων ατόμων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015
Διαχειριστής:

Γιατροί του Κόσμου, Ελλάδα

Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα

Στήριξη:

Επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ επιχορηγήσεις), Πρόγραμμα SΟΑΜ 

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική και νομική προστασία των ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 

Δραστηριότητες:
 • Εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας και φαρμακευτικής περίθαλψης-Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τα παιδιά και τις εγκύους
 • Παροχή νομικής υποστήριξης με παράλληλη λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών ασύλου και την εξασφάλιση της πρόσβασης στις εν λόγω διαδικασίες, όπως και για την επίλυση πιθανών προβλημάτων στη διαδικασία ένταξης
 • Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την ολιστική και ομαλή ένταξη στην κοινωνία
 • Παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες.
Αποτελέσματα:

Ως αναμενόμενο αποτέλεσμα ορίζεται η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε τουλάχιστον 300 ευάλωτες περιπτώσεις (μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες, κ.ά.) που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα.

Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Περίοδος υλοποίησης:

1/5/2016 - 31/10/2016

Συνεργάτες: 

World Jewish Relief

Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης προστασίας και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αρωγής στους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες που έχουν  αναγνωριστεί μέσα από το πεδίο των επιχειρησιακών ομάδων των κοινωνικών λειτουργών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, στους  χώρους διαμονής, στους χώρους πρώτης υποδοχής, στα hotspots και μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών στη Μονάδα ΕΣΠ, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων που έχουν ανάγκη από πρόσθετη ενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι οι βασικές ανάγκες (όπως τροφή και στέγη καλύπτονται) υπάρχουν πάντα ελλείψεις και μια συνεχής ανάγκες, βασικών ειδών, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Η παρέμβαση θα αντιμετωπίσει την έλλειψη των προϊόντων υγιεινής για τις γυναίκες, μαζί με βασικά προϊόντα για τις μητέρες με μωρά. Η εργασία στο πεδίο εντόπισε επίσης την ανάγκη για την κινητικότητα των μητέρων (μάρσιππους) και των ατόμων με αναπηρίες (αναπηρικά καρότσια). Τέλος, το έργο σκοπεύει να αντιμετωπίσει την έλλειψη καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμη διαμονή σε πολύ ευάλωτες περιπτώσεις (μητέρες με πολύ μικρά μωρά, μονογονεϊκές οικογένειες, πολυμελείς οικογένειες, άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις) παρέχοντας διαμονή για σύντομο χρονικό διάστημα.

Δραστηριότητες:

Διανομή των προαναφερθέντων αντικειμένων, παροχή καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης

Αποτελέσματα:

 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του έργου υπολογίζεται να είναι 1.500 πρόσφυγες και τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας όλων των ηλικιών, κυρίως γυναίκες, αλλά και μέλη οικογένειας της πρώτης ομάδας.

Πυξίδα Προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης:

2016

Συνεργάτες: 

Kreuzberger Kinderstiftung

Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ένταξη των νέων στην ελληνική κοινωνία με μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.

Για την επίτευξη του σκοπού το έργου, τίθενται οι εξής επιμέρους στόχοι:

- Ενίσχυση των νέων μέσα από την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης τους και της αυτοεκτίμησής τους, τις ηγετικές τους δεξιότητες, της ομαδικής σκέψης και ικανότητας.
- Παροχή επιλογών για να ακουστεί η φωνή των νέων και για να έχουν έναν ασφαλή χώρο έκφρασης και αναψυχής.
- Παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Δραστηριότητες:

Οι δραστηριότητες και προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από:

- Τη δημιουργία ενός Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
- Εβδομαδιαίες συναντήσεις μεταξύ της "Πυξίδας", κοινωνικών λειτουργών και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
- Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες έπειτα από τις ως άνω εβδομαδιαίες συναντήσεις. Μέχρι σήμερα, πέντε πολιτιστικές και πέντε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν συζητηθεί, αποφασιστεί και διοργανωθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, με την υποστήριξη του προσωπικού του ΕΣΠ.
- Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Προστασία Ανηλίκων

Περίοδος υλοποίησης: 1/4/2016-31/12/2016, 1/1/2017 - 31/3/2018
Συνεργάτες: 

World Jewish Relief

Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Ταυτοποίηση των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών. Παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθεια.

Δραστηριότητες:

Μέσω νομικής και κοινωνικής συμβουλευτικής παρέμβασης, προσδιορίζονται οι ανήλικοι που θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες επιλογές. Οι περιπτώσεις θα κοινοποιούνται στις κρατικές αρχές και η παρακολούθηση θα διασφαλίζει την αποτελεσματική καταγραφή τους.
Η κοινωνική πρόνοια θα δρα σε προσδιορισμένες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση και ιατρικές εξετάσεις).
Καταγραφή αναγκών μέσω ατομικών συνεντεύξεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε αιτήματα (διεθνή προστασία, στέγαση) και παραπομπή των περιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και καταγραφή αιτήσεων στεγαστικών δεδομένων για την προστασία και την τοποθέτησή τους σε καταλύματα.
Νομική βοήθεια και εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών (οικογενειακή επανένωση με το Δουβλίνο ΙΙΙ, μετεγκατάσταση κλπ).

Αποτελέσματα:

1. Μέσω νομικής και κοινωνικής συμβουλευτικής παρέμβασης, προσδιορίζονται οι ανήλικοι που θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες επιλογές. Οι περιπτώσεις θα κοινοποιούνται στις κρατικές αρχές και η παρακολούθηση θα διασφαλίζει την αποτελεσματική καταγραφή τους.

2. Η κοινωνική πρόνοια θα δρα σε προσδιορισμένες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση και ιατρικές εξετάσεις).

3. Καταγραφή αναγκών μέσω ατομικών συνεντεύξεων λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε αιτήματα (διεθνή προστασία, στέγαση) και παραπομπή των περιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και καταγραφή αιτήσεων στεγαστικών δεδομένων για την προστασία και την τοποθέτησή τους σε καταλύματα.

4. Νομική βοήθεια και εξατομικευμένη υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών (οικογενειακή επανένωση με το Δουβλίνο ΙΙΙ, μετεγκατάσταση κλπ).

Immediate Refugee Relief

Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2015 – Δεκέμβριος 2015
Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Στήριξη:

Με την ευγενική χορηγία του World Jewish Relief 

Στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους νεοαφιχθέντες. 

Δραστηριότητες: Μέσω του προγράμματος αυτού, θα παρέχεται προσωρινό κατάλυμα από 3-10 μέρες ανά εξυπηρετούμενο, βοήθεια σε είδος (κουπόνια σούπερ μάρκετ, ρούχα, υπνόσακοι κ.ά.), καθώς και κάλυψη των μεταφορικών εξόδων για τους πιο ευάλωτους (εισιτήριο τραίνου, πλοίου κτλ.)
Αποτελέσματα:

1.500 άτομα θα λάβουν βοήθεια σε είδος και οι πιο ευάλωτοι εξ αυτών πρόσβαση σε προσωρινή στέγαση.

 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022