Θύματα Βίας (Βασανισμού, σεξουαλικής βίας με βάση το φύλο, Εμπορίας κ.α. )

Το ΕΣΠ αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μεταξύ των οποίων εκείνα που έχουν υποβληθεί σε φυλετική και έμφυλη βία, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εμπορίας και άλλες μορφών εκμετάλλευσης, επιζώντες ρατσιστικής βίας ή άλλων εγκλημάτων μίσους, λαμβάνουν την προστασία που κατοχυρώνεται στις εθνικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις νομικές πράξεις και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.

Τα άτομα που αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους για να αναζητήσουν προστασία στην Ευρώπη,  πολύ συχνά έχουν πέσει  θύματα συστηματικής  βίας στη χώρα τους, ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή ακόμη και ενώ βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα επίπεδα της βίας και της παρενόχλησης είναι πολλά και στις περισσότερες περιπτώσεις περνούν απαρατήρητα. Το ΕΣΠ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες με στόχο την ολιστική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα αναγκών που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο.

Για τα θύματα βασανιστηρίων, ειδικότερα, λειτουργεί πολυδύναμη ομάδα δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών του ΕΣΠ, με συνεργασία εξειδικευμένων γιατρών από την οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα»  και ψυχολόγων από την οργάνωση «Βαβέλ», για την αντιμετώπιση του τραύματος και τη βοήθεια των επιβιωσάντων.

Για τα θύματα σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας, διεπιστημονική ομάδα δέχεται  παραπομπές από άλλους φορείς, επισκέπτεται δομές φιλοξενίας και έχει διπλό στόχο: την ενημέρωση για τα δικαιώματα με σκοπό την πρόληψη, καθώς και την προστασία των θυμάτων με αναγκαίες παρεμβάσεις, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων. Εκτός από την Αττική, ομάδες εξειδικευμένης παρέμβασης λειτουργούν  στα Ιωάννινα και στη Λέσβο.

Τρέχοντα

HEROES - Novel Strategies to Fight Child Sexual Exploitation and Human Trafficking Crimes and Protect their Victims
Περίοδος Υλοποίησης: 1.12.2021 – 30.11.2024
Εταίροι: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSITY OF KENT, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Universidade de Brasília – UnB, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE, ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT, International Center for Missing and Exploited Children Switzerland, OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL, DATA CENTRIC SERVICES S.R.L., TRILATERAL RESEARCH LIMITED, Centre for Women and Children Studies (CWCS), KOPZI, ASSOCIACAO PORTUGUESA DE APOIO A VITIMA, Fundación Renacer, ESPHERA - CULTURAL,AMBIENTAL E SOCIAL, Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude, MINISTERIO DEL INTERIOR, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, IEKSLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA STATE POLICE OF THE MINISTRY OF INTERIOR, GLAVNA DIREKTSIA BORBA S ORGANIZIRANATA PRESTUPNOST, Israel National Police, Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado - Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Polícia Federal, Federal Highway Police, Policia Nacional de Colombia
Χρηματοδότηση: Eυρωπαϊκή Επιτροπή (H2020)
Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στο να αναπτύξει τεχνολογικά εργαλεία για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Επίσης, αποσκοπεί στο να αναπτύξει εργαλεία για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στα θύματα τέτοιων εγκληματικών πράξεων. Τα εργαλεία αυτά θα απευθύνονται σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ευρύτερα στους ίδιους τους πολίτες.
Δραστηριότητες και Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο του έργου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες θα διεξάγει έρευνα αναφορικά με τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των τελικών χρηστών των τεχνολογιών και των στρατηγικών, που θα αναπτυχθούν από το έργο, και θα συντάξει σχετική έκθεση.

FAST: Foster Action and Support to Trafficked persons
Περίοδος υλοποίησης:

01/01/2021– 31/12/2022

   
Χρηματοδότηση:

AMIF

   
Εταίροι

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV, ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE (CNOS-FAP), HET NEDERLANDSE RODE KRUIS, THE BRITISH RED CROSS SOCIETY ROYAL CHARTER, INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE IRC Italy

   
Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος

   
Στόχοι:

 

Ενίσχυση της υποστήριξης και της βοήθειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που θεωρούνται θύματα και θύματα εμπορίας

Οι συνεργάτες θα εντοπίσουν νωρίς πιθανές περιπτώσεις THB και θα πραγματοποιήσουν αξιολόγηση ατομικών αναγκών για την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης στο P / VoT, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό υπόβαθρο, την ηλικία, το φύλο και τη μορφή εκμετάλλευσης κάθε ατόμου που προσεγγίζεται.

α) Βελτίωση της ένταξης νέων και γυναικών πολιτών  τρίτων χωρών επιβεβαιωμένα και μη επιβεβαιωμένα θύματα εμπορίας.       

β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν θύματα εμπορίας.         

γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση επαγγελματιών για την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

   

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

- Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης κινδύνου  σε 270 άτομα που διατρέχουν κίνδυνο εμπορίας ·

- 170 P / VoT και 40 UASC  θα λαβουν νομική υποστήριξη.

- 150 θα παρακολουθήσουν  εργαστήρια ενδυνάμωσης και ευεξίας.

- 40 P / VoT θα βοηθηθούν  στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

- 150 P / VoT και 40 UASC P / VoT θα βοηθηθούν  στην πρόσβαση στις κατάλληλες κοινοτικές υπηρεσίες.

 

Θα παραχθεί  μεθοδολογία για την παροχή εργαστηρίων ενδυνάμωσης και ευεξίας που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε εγχειρίδια κατά της εμπορίας ανθρώπων του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού (CRI), του Ερυθρού Σταυρού των Κάτω Χωρών (NLRC) και του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού (BRC) ·

- 203 προσωπικό και εθελοντές του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (GCR), CRI, BRC και NLRC θα λάβουν  εκπαίδευση ·

- 290 επαγγελματίες και εθελοντές που δυνητικά είναι σε επαφή με το P / VoT θα λάβουν εκπαίδευση.

 

Τέλος, θα αναπτυχθούν δράσεις για τη διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Επισυναπτόμενα:


SARAH - Safe, Aware, Resilient, Able and Heard – protecting and supporting migrant women victims of gender-based violence
Περίοδος υλοποίησης: 01/1/2021– 31/12/2022
Εταίροι

HEUNI (Φινλανδία), Solwodi (Γερμανία) και Ιταλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ιταλία)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

 

Το έργο SARAH αποσκοπεί στο να υποστηρίξει θύματα και εν δυνάμει θύματα έμφυλης βίας με μεταναστευτικό/προσφυγικό προφίλ μέσα από ενημέρωση και παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής. Επίσης, στόχος του είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών στο πεδίο και η ανάδειξη καλών πρακτικών. Χρηματοδοτείται από το Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020).   

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

10 info cafes – 100 γυναίκες συμμετέχουσες

1 στρογγυλή τράπεζα ειδικών

200 συνεδρίες συμβουλευτικής

4 εκπαιδεύσεις

4 εκδηλώσεις δικτύωσης

   

Κατεβάστε σε PDF:

Mία εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας

A Toolkit for Enhancing Counselling for Victims of Gender-Based Violence

 

 


Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων

 Περίοδος υλοποίησης: 01/01/2015 – 31/12/2021
   
 Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
 Χρηματοδότηση: United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 Στόχοι:

Το έργο αποσκοπεί στην ποικίλης μορφής ενίσχυση αποκλειστικά θυμάτων βασανιστηρίων και των μελών των οικογενειών τους. Η εκτέλεση του έργου είναι συμπληρωματικής φύσεως στα πλαίσια του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων του ΕΣΠ.

 Δραστηριότητες:
 • Ενίσχυση της παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε θύματα βασανιστηρίων
 • Αξιολόγηση των θυμάτων βασανιστηρίων από επαγγελματίες
 • Ενίσχυση της νομικής προστασίας των θυμάτων βασανιστηρίων
   
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) αναλυτική καταγραφή 50 υποθέσεων στο Κέντρο Αποκατάστασης,
β) εκπόνηση 50 εξατομικευμένων πλάνων αποκατάστασης,
γ) παροχή νομικών υπηρεσιών σε 30 θύματα βασανιστηρίων.

UN_Fund_for_Victims_of_Torture

Ολοκληρωμένα

Pathways

Περίοδος υλοποίησης:

01/11/2018– 31/12/2020

Εταίροι:

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE (CNOS-FAP)

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (SC IT)

THE SNOWDROP PROJECT (Snowdrop)

THE BRITISH RED CROSS SOCIETY ROYAL CHARTER (BRC)

ECPAT UK (ECPAT UK)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Το έργο Pathways  αποσκοπεί στην υποστήριξη γυναικών, νέων και παιδιών που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας και να βοηθήσει στην ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία. Το συγκεκριμένο έργο είναι αποτέλεσμα μιας ισχυρής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που δουλεύουν στην «πρώτη γραμμή» ανταπόκρισης σε επιβιώσασες/ντες από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Η.Βασίλειο και Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  AMIF της ΕΕ.

α) Βελτίωση της ένταξης παιδιών, νέων και γυναικών πολιτών  τρίτων χωρών επιβεβαιωμένα και μη επιβεβαιωμένα θύματα εμπορίας.      

β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν παιδιά και νέους θύματα εμπορίας.      

γ) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση επαγγελματιών για την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

   

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Συνολικά το έργο θα υποστηρίξει  222 άτομα με κοινωνικές ή νομικές   υπηρεσίες.                

80  άτομα θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη,

35  θα υποστηριχθούν με στέγαση και διαμονή

20 γυναίκες θα λάβουν επαγγελματική συμβουλευτική και εκπαίδευση

300 επαγγελματίες «πρώτης γραμμής» θα ενημερωθούν και εκπαιδευτούν για την καλύτερη ανταπόκρισή  τους στην μεθοδολογία αναγνώρισης πιθανών θυμάτων που θα εκπονήσουν οι εταίροι του έργου.

Υλικό Σεμιναρίου:

Δείτε το εδώ

Συνδιαμορφώνοντας μια Συμβουλευτική Μέθοδο για γυναίκες πρόσφυγες, θύματα Έμφυλης Βίας

Περίοδος υλοποίησης:

01/11/2017 - 31/10/2019

Χρηματοδότης:

European Commission / [Justice Programme (2014-2020) / [Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)]

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Στόχοι:

O γενικός στόχος του έργου είναι να ενημερώσει, να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας που είναι πρόσφυγες ή αιτούσες άσυλο, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας που παρέχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες (δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς).

 

 

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο για τη συμβουλευτική γυναικών αιτουσών άσυλο και προσφύγων, θυμάτων έμφυλης βίας, το εγχειρίδιο εκπαίδευσης του έργου στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα εγχειρίδια σε όλες τις γλώσσες των εταίρων που υλοποίησαν το πρόγραμμα (γερμανικά, αγγλικά, φινλανδικά, ελληνικά, ιταλικά, κροατικά)  καθώς και το φυλλάδιο του προγράμματος στις γλώσσες των εξυπηρετούμενων (αμχαρικά, αραβικά, αγγλικά, φαρσί-νταρί, γαλλικά, κουρδικά-σορανί, κουρμάντζι, λινγκάλα, ορόμο, παστού, σομάλι, τιγκρίνια, τουρκικά και ουρντού) στον κεντρικό σύνδεσμο του προγράμματος που είναι διαθέσιμος εδώ https://www.solwodi.de/seite/353264/eu-projekt-ccm-gbv.html.

 

Εγχειρίδιο για τη συμβουλευτική γυναικών αιτουσών άσυλο και προσφύγων, θυμάτων έμφυλης βίας

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης του έργου

 

 

 EU_Emblem

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας [Justice Programme (2014-2020) / [Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)] της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής συνδρομής σε θύματα έμφυλης βίας

Περίοδος Υλοποίησης: 1/9/2017 – 31/12/2017
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι: Παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής συνδρομής σε επιβιώσαντες σεξουαλικής και έμφυλης βίας. 
Δραστηριότητες:

Ένας δικηγόρος, ένας κοινωνικός λειτουργός, μία ψυχολόγος και 2 πολιτισμικοί διαμεσολαβητές παρέχουν συνδρομή από τα κεντρικά γραφεία του ΕΣΠ

Ένας δικηγόρος, ένας κοινωνικός λειτουργός, μία ψυχολόγος και 2 πολιτισμικοί διαμεσολαβητές παρέχουν συνδρομή κάνοντας τακτικές επισκέψεις σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας

Αποτελέσματα:

Νομική και ψυχοκοινωνική συνδρομή θυμάτων σεξουαλικής και έμφυλης βίας

 

Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 31/12/2016, 1/1/2017 - 31/7/2017
Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Στόχοι: Παροχή ψυχολογικής και ψυχιατρικής στήριξης σε ευάλωτα άτομα που αναγνωρίζονται από τις ομάδες του ΕΣΠ οι οποίες έχουν σταθερή παρουσία στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, μέσω παραπομπών στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ Συν-ειρμός.
Δραστηριότητες:

-Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ Συν-ειρμός, σε συνεργασία με το ΕΣΠ, παρέχει ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη σε εξυπηρετούμενους που μένουν στα κέντρα της Αθήνας σε σταθερή βάση, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού.

-Πραγματοποιούνται συνεδρίες με τους εργαζόμενους των κέντρων προσωρινής φιλοξενίας με στόχο την ψυχολογική τους στήριξη.

Αποτελέσματα: 

Αναγνώριση των ευάλωτων περιπτώσεων και παροχή ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης.

 

 

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Επιζώντων Βασανιστηρίων «Προμηθέας»

 

Περίοδος υλοποίησης:

Ιούνιος 2017- Μάιος 2018

Χρηματοδότης:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στόχοι:

Ο αριθμός των αιτούντων άσυλο και προσφύγων που ταυτοποιούνται ως επιβιώσαντες βασανιστηρίων αυξάνεται συνεχώς, συνεπώς αντίστοιχα, αυξάνονται και οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών ολιστικής αποκατάστασης από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό, ομάδα δικηγόρων και κοινωνικών λειτουργών, παρέχουν νομική συνδρομή (σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του ασύλου) και συμβουλευτική (για κοινωνικά κι ενταξιακά θέματα), με γνώμονα τόσο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που έχουν υποστεί βασανιστήρια στη χώρα καταγωγής τους, όσο και τις ιδιαίτερες ικανότητες και τη δυναμική τους.

 


ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ: Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Συνεργάτες:
 1. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ
 2. Centre for Trauma Asylum and Refugees – University of Essex
 3. REDRESS
Κοινωνικοί Συνεργάτες: Human Rights Foundation of Turkey
Χώρα: Ελλάδα
Στήριξη: Pilot project on Victims of Torture/EU Commission DG Home Affairs
Στόχοι:
 • Περαιτέρω εξειδίκευση της Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων,
 • Ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδος για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων βασανιστηρίων.
Δραστηριότητες:
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών,
 • Ευαισθητοποίηση και υλικό πληροφόρησης,
 • Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Εκπαίδευση στην αξιολόγηση των ισχυριζομένων θυμάτων βασανιστηρίων,
 • Διανομή των αποτελεσμάτων,
 • Διατήρηση ιστοσελίδας,
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Αποκατάστασης.
Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος η Ελλάδα θα αποκτήσει μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων, ώστε να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Δευτερευόντως, τα θύματα βασανιστηρίων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία μονάδα από πτυχιούχους επαγγελματίες και σε μία ποικιλλία από δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται στα πνευματικά, ιατρικά, κοινωνικοοικονομικά και νομικά τους προβλήματα.

Δεδομένου ότι αυτή είναι η μοναδική προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών για θύματα βασανιστηρίων αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, αυτό το εγχείρημα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των θυμάτων βασανιστηρίων που θα λάβουν αυτή την συνδρομή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προμηθέα: http://www.projectprometheus.gr/

Time for Needs: Listening, Healing, Protecting

Περίοδος υλοποίησης: 15 Δεκεμβρίου 2015 - Αύγουστος 2017
Συνεργάτες: 

ITALY: CIR Leading Agency - http://www.cir-onlus.org/it/

GERMANY: the BZF - http://www.bzfo.de/

FRANCE: FTDA - http://www.france-terre-asile.org/

MALTA: ADITUS - http://aditus.org.mt/

GREECE: GCR - http://www.gcr.gr/index.php/en/

PORTUGAL:CPR - http://www.cpr.pt/

BELGIUM: ECRE - http://www.ecre.org/

Χώρες υλοποίησης:

Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Βέλγιο

Κατηγορία:

αλληλεγγύη-SolidarityNow

Στόχοι:

Ανταλλαγή Γνώσεων σχετικά με τις νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές στις 6 συμμετέχουσες χώρες όσον αφορά την αναγνώριση, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και εγκαταστάσεις υποδοχής σε σχέση με τις ομάδες στόχου και τον εντοπισμό πιθανών κενών μεταξύ των οδηγιών της Ε.Ε. και των εθνικών νομοθεσιών.  2. Προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών και μεταξύ αυτών και άλλων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ασύλων και προσδιορισμό πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ομάδας-στόχου. 3. Βελτίωση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων βασικών παραγόντων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών της ομάδας-στόχου. 4. Προώθηση κοινών κριτηρίων και μεθόδων για την αξιολόγηση της ευπάθειας από την άποψη των διαδικαστικών και των αναγκών υποδοχής. 5. Βελτίωση του επιπέδου των διαδικαστικών εγγυήσεων και εξατομικευμένες υπηρεσίες υποδοχής για την ομάδα-στόχο, μέσω της ανάπτυξης δεικτών και εργαλειών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δράσεων υποστήριξης. 6. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιαιτερότητα των αναγκών των επιζώντων από βασανιστήρια και τις σχετικές υποχρεώσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Δραστηριότητες:

6 εθνικές εκθέσεις έρευνας στις συμμετέχουσες χώρες που παράγονται από κάθε οργανισμό (εκτός από ECRE)
36 ομάδες εστίασης με τους τελικούς δικαιούχους που οργανώνονται - 6 σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες - 5 έως 10 συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα εστίασης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της χώρας
-72 ποιοτικές συνεντεύξεις (ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο) με τις αρχές ασύλου, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το προσωπικό που εργάζεται σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για τα θύματα των βασανιστηρίων και της ακραίας βίας και σε κέντρα υποδοχής - 12 σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες, - 6 συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων (με άμεση και τελικούς δικαιούχους) - 1 σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες - 8 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση - τελική έκδοση περιέχει την συλλογή των βέλτιστων πρακτικών και των κοινών βασικών προτύπων παράγονται και να διαδίδονται (στα αγγλικά με περιλήψεις στις εθνικές γλώσσες + ηλεκτρονική μορφή)
- Μια ευρωπαϊκή διάσκεψη στις Βρυξέλλες - 80 συμμετέχοντες
- 6 υλικά υπεράσπισης (toolkit / φυλλάδιο) - 1 σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα που παράγονται (σε κάθε εθνική γλώσσα)
- 16 Συναντήσεις / στρογγυλά τραπέζια με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδρύματα και φορείς χάραξης πολιτικής που διοργανώνονται από τον έταιρο οργανισμό
- 5 εθνικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης
- Συμμετοχή σε 5 εθνικά συνέδρια ΜΚΟ / συναντήσεις με τη συμμετοχή των αρχών ασύλου παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, -1 σύντομο web βίντεο παράγεται ως προϊόν ευαισθητοποίησης που θα συλλέγει τις ιστορίες των προσφύγων / αιτούντων άσυλο που συμμετέχουν στην ερευνητική εργασία και Πιλοτική Πρωτοβουλία.

Αποτελέσματα:

Μια προσέγγιση με κέντρο τα θύματα και το φύλο θα υιοθετηθεί για την επεξεργασία των εργαλείων, χάτη στην ενεργό συμμετοχή των τελικών δικαιούχων στο σύνολο του έργου.Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προώθησης, το έργο θα βελτιώσει τις γνώσεις και θα ευαισθητοποιήσει στα θέματα που σχετίζονται με τα βασανιστήρια, αναγκαστική μετανάστευση, ψυχο-κοινωνικές συνέπειες των τραυματικών εμπειριών που συνέβησαν στη χώρα προέλευσης, διέλευσης ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ευρώπη, μεταξύ των άμεσων δικαιούχων, καθώς και το ευρύ κοινό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αυτές θα οδηγήσουν, όπου είναι αναγκαίο, νομοθετικά ή / και διοικητικά και διαρθρωτικές αλλαγές στα κράτη μέλη για την πιο κατάλληλη αναγνώριση των ειδικών αναγκών.

Δράσεις:

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Αξιολόγηση αναγκών των θυμάτων βίας και βασανιστηρίων»

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αναφορές: Time for Needs: Listening, Healing, Protecting
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Εντοπισμός και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2013 – Σεπτέμβρης 2014
Συνεργάτες:
 1. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ” ΜΚΟ Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. Κέντρο Αποκατάστασης και Έρευνας για Θύματα Βασανιστηρίων (RCT)
Χώρα: Δανία και Ελλάδα
Κατηγορία: CFP Πιλοτικό Πρόγραμμα για τα Θύματα Βασανιστηρίων 2011
Στόχοι:
 • Αύξηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με θύματα βασανιστηρίων
 • Ίδρυση μονάδας αποκατάστασης η οποία αξιολογεί την κατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική αποκατάσταση και νομικές συμβουλές
 • Βελτίωση των γνώσεων των εμπλεκομένων φορέων για την αναγκαιότητα της ύπαρξης υπηρεσιών αποκατάστασης για θύματα βασανιστηρίων στην Ελλάδα.
Δραστηριότητες:
 • Δημιουργία και υιοθέτηση Πάγιας Διαδικασίας Λειτουργίας (SOP),
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος,
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών,
 • Δημιουργία Βάσης Δεδομένων,
 • Ευαισθητοποίηση και υλικό πληροφόρησης,
 • Παροχή υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων,
 • Εκπαίδευση στην αξιολόγηση των ισχυριζομένων θυμάτων βασανιστηρίων,
 • Διανομή των αποτελεσμάτων,
 • Δημιουργία ιστοσελίδας,
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Διαδικασίας Αποκατάστασης,
 • Επαγγελματίας Επιβλέπων παρέχει υποστήριξη στο προσωπικό.
Αποτελέσματα:

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος η Ελλάδα θα αποκτήσει μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Δευτερευόντως, τα θύματα βασανιστηρίων θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία μονάδα από πτυχιούχους επαγγελματίες και σε μία ποικιλλία από δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα απευθύνονται στα πνευματικά, ιατρικά, κοινωνικοοικονομικά και νομικά τους προβλήματα.

Εν τέλει, ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται οι υποθέσεις θυμάτων βασανιστηρίων και θα τεκμηριώνεται η θεραπεία και η αναγκαιότητα τέτοιων υπηρεσιών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών για θύματα βασανιστηρίων αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, αυτό το εγχείρημα θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των θυμάτων βασανιστηρίων που λάβουν αυτή την συνδρομή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα του Προμηθέα: http://www.projectprometheus.gr/

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022