Παροχή νομικής βοήθειας Α’ και Β’ βαθμού

Το ΕΣΠ παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας ή ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα βασανιστηρίων ή άλλης μορφής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων - trafficking κλπ.). Πέρα από τις υπόλοιπες ενέργειες νομικής φύσης, οι δικηγόροι του ΕΣΠ υποστηρίζουν τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, τόσο στον πρώτο, όσο και στο δεύτερο βαθμό, κατόπιν διερεύνησης των προϋποθέσεων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουν όλες τις δικαστικές ενέργειες εκπροσώπησης των δικαιούχων ενώπιον ελληνικών και διεθνών Δικαστηρίων προς υποστήριξη των δικαιωμάτων τους. Ενδεικτικά, το ΕΣΠ αναλαμβάνει: αντιρρήσεις κατά κράτησης, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστήριξη ποινικών και αστικών υποθέσεων που συναρτώνται άμεσα με την ιδιότητά τους ως πρόσφυγα ή την ευαλωτότητά τους κλπ.)

Τρέχοντα

Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2018 – 31/12/2021

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Στόχοι: Παροχή νομικής στήριξης και ενημέρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στην Αττική και την Βόρεια Ελλάδα.

Δραστηριότητες:

- Μία ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων επισκέπτονται τα κέντρα κράτησης και παρέχουν νομική και κοινωνική στήριξη.

- Παροχή συγκεκριμένης νομική ενημέρωσης και βοήθειας με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου, την καταγραφή του αιτήματος, την προετοιμασία για τις συνεντεύξεις, υπομνήματα, προσφυγές, μεταγενέστερα αιτήματα, διαδικασία οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, αιτήματα ακύρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και βρίσκονται υπό κράτηση.

- Ενστάσεις κατά κράτησης ενώπιον των διοικητικών και των δικαστικών αρχών

- Παροχή νομικής βοήθειας και ενημέρωσης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες που βρίσκονται υπό κράτηση

- Αναγνώριση ανήλικων παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση και παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας.

Αποτελέσματα: Παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης με στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης τους στην διαδικασία ασύλου.

Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Περίοδος υλοποίησης:

1/1/2018 - 31/12/2021

Συνεργάτες:

International Committee of the Red Cross

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Παροχή νομικής στήριξης και ενημέρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δραστηριότητες:

 • Oμάδα δικηγόρων και διερμηνέων επισκέπτονται τα κέντρα κράτησης και παρέχουν νομική και κοινωνική στήριξη σε εξυπηρετούμενους κατόπιν γραπτής αναφοράς από τονICRC.
 • Παροχή συγκεκριμένης νομική ενημέρωσης και βοήθειας με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου, την καταγραφή του αιτήματος, την προετοιμασία για τις συνεντεύξεις, υπομνήματα, προσφυγές, μεταγενέστερα αιτήματα, διαδικασία οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, αιτήματα ακύρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και βρίσκονται υπό κράτηση.
 • Ενστάσεις κατά κράτησης ενώπιον των διοικητικών και των δικαστικών αρχών
 • Παροχή νομικής βοήθειας και ενημέρωσης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες που βρίσκονται υπό κράτηση
 • Αναγνώριση ανήλικων παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση και παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας.

Αποτελέσματα:

Παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης με στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης τους στην διαδικασία ασύλου.

 

Ολοκληρωμένα

DCR-Bridge
Περίοδος υλοποίησης: 01/1/2021– 31/3/2021
Εταίροι

Dutch Council for Refugees

Τόπος υλοποίησης:

Νησιά Αιγαίου με έμφαση στη Χίο

Στόχοι:

 

Το έργο DCR-Bridge αποσκοπεί στο να παράσχει νομική υποστήριξη σε αιτούντες διεθνή προστασία και πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες να αναπτύξει τις ικανότητές του σε ζητήματα ανεύρεσης πόρων και επικοινωνίας.

Ενδεικτικά Αποτελέσματα:

Τουλάχιστον 30 επωφελούμενοι

 

   
 

 


Νομική βοήθεια κατά τη διαδικασία διοικητικής προσφυγής

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2018 – 30/6/2018

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Κόρινθος

Στόχοι: Παροχή νομικής βοήθειας κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών στην Αθήνα και την Κόρινθο

Δραστηριότητες:

 • Παροχή νομικής βοήθειας σε στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών
 • Ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δικηγόρων του προγράμματος εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης στο στάδιο των προσφυγών, η νομική βοήθεια μπορεί να δοθεί κατά το στάδιο της καταγραφής και εξέτασης της υπόθεσης διεθνούς προστασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου σε πρώτο βαθμό σε υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών και σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου 604/2013/EU.
 • Αν υπάρχει επιπλέον διαθεσιμότητα, νομική βοήθεια παρέχεται, με σειρά προτεραιότητας σε υποθέσεις οικογενειακής ενότητας πέραν του Κανονισμού του Δουβλίνου, σε ευάλωτα άτομα, όπως και σε θέματα κράτησης και υποθέσεις που αφορούν σχετικές διοικητικές αποφάσεις και διοικητική αντιμετώπιση για τις ανωτέρω κατηγορίες ατόμων ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Το ΕΣΠ επίσης κάνει ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών ενώπιον των δικαστικών αρχών.
 • Υποστήριξη των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου

 

Αποτελέσματα: Το πρόγραμμα έπαυσε σταδιακά τη δραστηριότητά του μέσα στο 2018, καθώς το κράτος ανέλαβε την υποστήριξη κατά τη διαδικασία της προσφυγής, μέσω των δικηγόρων του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου. Μέσω του προγράμματος, το ΕΣΠ παρείχε υποστήριξη και συμβουλευτική στους δικηγόρους της Υπηρεσίας Ασύλου.

Νομική βοήθεια κατά τη διαδικασία διοικητικής προσφυγής 2017

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2017 – 31/12/2017

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος

Στόχοι: Παροχή νομικής βοήθειας κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών στη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και τον Έβρο.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή νομικής βοήθειας σε στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών κατά την διαδικασία διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών
 • Ανάλογα με την διαθεσιμότητα των δικηγόρων του προγράμματος εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης στο στάδιο των προσφυγών, η νομική βοήθεια μπορεί να δοθεί κατά το στάδιο της καταγραφής και εξέτασης της υπόθεσης διεθνούς προστασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου σε πρώτο βαθμό σε υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών και σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου 604/2013/EU.
 • Αν υπάρχει επιπλέον διαθεσιμότητα, νομική βοήθεια παρέχεται, με σειρά προτεραιότητας σε υποθέσεις οικογενειακής ενότητας πέραν του Κανονισμού του Δουβλίνου, σε ευάλωτα άτομα, όπως και σε θέματα κράτησης και υποθέσεις που αφορούν σχετικές διοικητικές αποφάσεις και διοικητική αντιμετώπιση για τις ανωτέρω κατηγορίες ατόμων ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 • Το ΕΣΠ επίσης κάνει ενστάσεις κατά απορριπτικών αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών ενώπιον των δικαστικών αρχών.

 

Αποτελέσματα: Διασφάλιση του δικαιώματος στην παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας των αιτούντων άσυλο.

 

Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης

Περίοδος Υλοποίησης: 1/1/2016 – 31/12/2016, 1/1/2017 – 31/12/2017

Συνεργάτης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Τόπος υλοποίησης: Αθήνα

Στόχοι: Παροχή νομικής στήριξης και ενημέρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης στην Αττική και την Βόρεια Ελλάδα.

Δραστηριότητες:

- Μία ομάδα δικηγόρων, κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων επισκέπτονται τα κέντρα κράτησης και παρέχουν νομική και κοινωνική στήριξη.

- Παροχή συγκεκριμένης νομική ενημέρωσης και βοήθειας με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης στην διαδικασία ασύλου, την καταγραφή του αιτήματος, την προετοιμασία για τις συνεντεύξεις, υπομνήματα, προσφυγές, μεταγενέστερα αιτήματα, διαδικασία οικογενειακής επανένωσης μέσω του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, αιτήματα ακύρωσης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και βρίσκονται υπό κράτηση.

- Ενστάσεις κατά κράτησης ενώπιον των διοικητικών και των δικαστικών αρχών

- Παροχή νομικής βοήθειας και ενημέρωσης σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες που βρίσκονται υπό κράτηση

- Αναγνώριση ανήλικων παιδιών που βρίσκονται υπό κράτηση και παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας.

Αποτελέσματα: Παροχή νομικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που βρίσκονται υπό συνθήκες κράτησης με στόχο την διευκόλυνση πρόσβασης τους στην διαδικασία ασύλου.


Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Σάμο

 


Περίοδος υλοποίησης:

1/01/2018 – 31/3/2018

Συνεργάτες:

Γιατροί χωρίς Σύνορα – Γαλλίας

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Δραστηριότητες:

Παροχή από τους δικηγόρους του ΕΣΠ νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω εξασφάλισης σωστής ισορροπίας μεταξύ των περιπτώσεων ατομικής υποστήριξης ώστε να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σύνολα:

 • Περιπτώσεις υποστηριζόμενες από ψυχολόγο του MSF μέσω γραπτής αναφοράς
 • Ατομικές περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας ασύλου προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στο προστατευτικό πλαίσιο
 • Βοήθεια απέναντι στην απόφαση για κράτηση η περιορισμό από ελεύθερες αποφάσεις στους εξυπηρετούμενους
 • Ευάλωτες περιπτώσεις και ειδικά αυτές που δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία ασύλου

Αποτελέσματα:

Παροχή πληροφόρησης, προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στη Σάμο σε πρώτο βαθμό (και δεύτερο) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, πρόσβαση σε διαδικασίες επανένωσης οικογενειών σε περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον προστασία σε εξυπηρετούμενους εφόσον η κράτησή τους χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

 

Παροχή νομικών υπηρεσιών στη Χίο

Περίοδος υλοποίησης:

1/08/2017 – 31/1/2019

Συνεργάτες:

Γιατροί χωρίς Σύνορα - Ελβετίας

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

Παροχή προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας με εξασφάλιση πρόσβασης στις υπηρεσίες που τους αρμόζουν κυρίως σε πρώτο βαθμό, μέσω νομικών υπηρεσιών υποστήριξης.

Δραστηριότητες:

Παροχή από τους δικηγόρους του ΕΣΠ νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης μέσω εξασφάλισης σωστής ισορροπίας μεταξύ των περιπτώσεων ατομικής υποστήριξης ώστε να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σύνολα:

 • Περιπτώσεις υποστηριζόμενες από τους MSF μέσω γραπτής αναφοράς
 • Ατομικές περιπτώσεις μέσω της διαδικασίας ασύλου προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στο προστατευτικό πλαίσιο
 • Βοήθεια απέναντι στην απόφαση για κράτηση η περιορισμό από ελεύθερες αποφάσεις στους εξυπηρετούμενους
 • Ευάλωτες περιπτώσεις και ειδικά αυτές που δεν αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία ασύλου

Αποτελέσματα:

Παροχή πληροφόρησης, προστασίας και νομική υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο στη Χίο σε πρώτο βαθμό (και δεύτερο) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, πρόσβαση σε διαδικασίες επανένωσης οικογενειών σε περιπτώσεις που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Επιπλέον προστασία σε εξυπηρετούμενους εφόσον η κράτησή τους χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

Provision of legal and psycho-social services to vulnerable refugees & asylum seekers in Northern Greece

Περίοδος υλοποίησης: 01/10/2016 - 15/03/2017
Διαχειριστής:  
Συνεργάτες: Save the Children
Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
Κατηγορία:  
Στόχοι: Ο γενικός στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στους ευάλωτους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα την άσκηση των νομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠ προτείνει ένα σχέδιο το οποίο θα υποστηρίζει τους αιτούντες άσυλο και τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες προστασίας που δικαιούνται. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ολιστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται κάτωθι. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα κέντρα υποδοχής πρώτης γραμμής εντός και γύρω από την εδαφική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό και στην υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ατόμων όπως ασυνόδευτοι αιτούντες ασύλου, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή / και αναπηρίες και πολυμελείς οικογένειες. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνιστούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη κατάλληλης εναλλακτικής φροντίδας και προστασίας τους, καθώς και την ανεπάρκεια των νομικών και ψυχοκοινωνικών υποστηρικτικών μηχανισμών. Όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην πρόταση θα αρχίσουν αμέσως, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του έργου.
Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών: οι ευάλωτοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους και θα λαμβάνουν συμβουλές.
 • Συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των περιπτώσεων.
 • Παροχή νομικής βοήθειας: οι δικαιούχοι με έγκυρη αίτηση ασύλου θα υποστηρίζονται καθ 'όλη τη διαδικασία χορήγησης ασύλου (ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονοβόρες διαδικασίες ασύλου).
 • Παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης, αναγνώριση των πλέον ευάλωτων ομάδων και παροχή συμβουλών.
 • Πρωτοβάθμια εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο, πριν από τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας.
Αποτελέσματα:
 • Παροχή νομικών πληροφοριών, νομικών συμβουλών και βοήθεια.
  • Πρώτο επίπεδο: Νομικές Πληροφορίες Δύο ομάδες θα έχουν βάση σε δύο διαφορετικά κέντρα διαμονής, παρέχοντας επί τόπου νομικές πληροφορίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση και ιεράρχηση των ευάλωτων περιπτώσεων.
  • Δεύτερο επίπεδο: Νομική Συμβουλευτική Οι νομικές συμβουλές θα παρέχονται μετά την αρχική εκτίμηση των υποθέσεων, μέσω της παροχής εξατομικευμένων συνεδριών στους δικαιούχους. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, καθώς και στην παρακολούθηση της υποστήριξής τους στην πρόσβασή τους στην υπηρεσία ασύλου, ενισχύοντας έτσι την προστασία τους. Το βήμα αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμίσεις του κράτους, όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ασύλου. Η νομική συνδρομή στις συγκεκριμένες περιοχές θα διέπεται από την αρχή της ιεράρχησης των σχετικών υποθέσεων, με βάση το επίπεδο ευπάθειας που θα αξιολογούνται κατόπιν διαβούλευσης με την κοινωνική μονάδα της ομάδας.
  • Τρίτο επίπεδο: Νομική Βοήθεια Παροχή νομικής συνδρομής, έπειτα και από την αρχική παροχή νομικών συμβουλών, με επιπλέον εξατομικευμένη παρέμβαση σχετικά με την όλη διαδικασία του ασύλου. Οι δραστηριότητες θα διευκολύνουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, μέσω της συνδρομής σε όλες τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση και τη μετεγκατάσταση. Η παροχή νομικών υπηρεσιών για αστικές υποθέσεις δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ευαλωτότητας, έπειτα από εκτίμηση των νομικών του ΕΣΠ.
 • Παροχή πληροφοριών, ψυχο-κοινωνικής συμβουλευτικής και υποστήριξης Οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΣΠ θα παρέχουν ψυχο-κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη, μεταξύ των οποίων:
  • σύνταξη και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων δράσης.
  • υποστήριξη σε όλα τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.
  • αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, μέσω των παραπομπών σε νοσοκομεία και άλλων οργανισμούς που παρέχουν ιατρική περίθαλψη.
  • παροχή οικονομικής στήριξης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω των προϋπολογισμών συμπληρωματικών έργων ή ιδιωτικών δωρεών και διαφημίσεων.
  • αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης.
  • ειδική μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά, όπως επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπου εμπλέκονται θέματα όπως η επανένωση των οικογενειών.
Παροχή νομικής υποστήριξης σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε χώρους κράτησης

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2015
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
 Στόχοι:

Το έργο επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της κράτησης των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με την παροχή νομικής συνδρομής σε αυτά τα άτομα σε κέντρα κράτησης/προαναχωρητικά κέντρα στην Ελλάδα, καθώς και με στοχευμένες παρεμβάσεις.

 Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής βοήθειας σε προαναχωρητικά κέντρα/κέντρα κράτησης και, συγκεκριμένα, στο Κέντρο της Αμυγδαλέζας και του Παρενιστίου, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις κράτησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η εν λόγω νομική συνδρομή περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και συμβουλών για την εξασφάλιση των νομικών δικαιωμάτων των κρατουμένων, όσον αφορά, τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, καθώς επίσης και το δικαίωμα κατά της κράτησης.
 Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του έργου, η Νομική Υπηρεσία του ΕΣΠ θα έχει χειριστεί 610 υποθέσεις που αφορούν την κράτηση.

Παροχή νομικών και ψυχο-κοινωνικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο στο Προ-αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014
Διαχειριστής:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Χώρα:

Ελλάδα 

Κατηγορία:

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Στόχοι:

Διεξαγωγή αποστολών στο Προ-αναχωρησιακό κέντρα κράτησης στην Αμυγδαλέζα για τον εντοπισμό και την υποστήριξη αιτούντων άσυλο και άλλων ευάλωτων ομάδων των οποίων η κράτηση είναι αυθαίρετη 

Δραστηριότητες:
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο στο Προ-αναχωρησιακό κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, και συγκεκριμένα, την υλοποίηση των εξής ενεργειών: 
 • νομική υποστήριξη σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία ασύλου έχει διακοπεί αυθαίρετα
 • υποστήριξη σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένταξης μέσω της Συνθήκης Δουβλίνου ΙΙ & ΙΙΙ
 • υποστήριξη σε περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που χρήζουν διεθνούς προστασίας ώστε να αφεθούν ελεύθεροι
Αποτελέσματα:

Παροχή νομικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και άλλες ευάλωτες ομάδες οι οποίοι κρατούνται στο Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης στην Αμυγδαλέζα. 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022