Παρακολούθηση - Εποπτεία (Monitoring) / Άσκηση θεσμικής πίεσης (Advocacy)

Προκειμένου το ΕΣΠ να παράσχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες του, διοργανώνει αποστολές στα σημεία εισόδου των νεοεισερχόμενων προσφυγικών πληθυσμών, καθώς και σε λοιπά σημεία ενδιαφέροντος στην ενδοχώρα, όπου παρατηρείται συγκέντρωση των εν λόγω πληθυσμών, ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και συναντήσεις με τις κατά τόπους εμπλεκόμενες Αρχές και Υπηρεσίες, με τους Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, συντάσσονται αναφορές σχετικές με τα ευρήματα των αποστολών που αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο συνθηκών, αλλά κυρίως, των διαδικασιών/πρακτικών που ακολουθούνται.

Επιπλέον, το ΕΣΠ, συστηματικά και με επιτυχία, διεξάγει σειρά θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο την τήρηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Για το σκοπό αυτό, έχει επανειλημμένως προβεί στο σχολιασμό σχεδίων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Οδηγιών σχετικών με το πεδίο δράσης του. Παράλληλα, εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρεμβαίνοντας δημοσίως για την καταπολέμησή τους, αλλά και καταθέτει προτάσεις για την εξεύρεση λύσεων. Ταυτόχρονα, το ΕΣΠ συμμετέχει στη σύνταξη εκθέσεων προς τα Διεθνή και Εθνικά Όργανα, διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδεύσεις και συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό πεδίο και τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς και με τα θεσμικά όργανα της ελληνικής Πολιτείας (Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.λπ.) και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τρέχοντα

Do the human right thing - Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων
Περίοδος υλοποίησης: Ιούλιος 2021-Ιούνιος 2022
  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund
   
Εταίροι:

International Rescue Committee Hellas

Διοτίμα – Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών

Popaganda

   
Στόχοι:

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη συστηματική ανάδειξη των προβλημάτων, που αφορούν τη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση των προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία, και τη στοχευμένη υποστήριξη της επίλυσής τους, μέσα από ένα πλέγμα πολυεπίπεδων και πολυδιάστατων δράσεων με πολλαπλές ομάδες στόχους, που περιλαμβάνει εποπτεία, συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και εκπαιδεύσεις.

 

   
Δραστηριότητες: 

Οι εταίροι θα αναλάβουν τη σύνταξη αναφορών ως προς την πρόσβαση προσφύγων/ισσών και αιτούντων/σών διεθνή προστασία σε ανθρώπινα δικαιώματα, προχωρώντας σε προτάσεις πολιτικής και άσκηση συστηματικής συνηγορίας στους φορείς λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Το ευρύ κοινό θα ενημερώνεται τακτικά μέσω της ψηφιακής καμπάνιας ευαισθητοποίησης που θα υλοποιηθεί και την Popaganda.

Πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία θα λαμβάνουν ενημέρωση μέσω ειδικών βίντεο, που θα παραχθούν.

Τέλος, φοιτήτριες/τές δημοσιογραφίας και δημόσιοι λειτουργοί θα εκπαιδευτούν πάνω σε ζητήματα σχετικά με τους τρεις άξονες δικαιωμάτων, ενώ θα διενεργηθούν εργαστήρια με ασυνόδευτα παιδιά.

 

Το έργο  “Do the human right thing – Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και εταίρους το Κέντρο Διοτίμα, την International Rescue Committee Hellas (IRC) και την Popaganda.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

 

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου Do the human right thing εδώ: Do the human right thing - Υψώνουμε τη Φωνή μας για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

 

Εταίροι:

   

Δράσεις συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών (σε όλη την Ελλάδα)
Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος-Δεκέμβριος 2021
   
Συνεργάτης:

 Save the Children International

   
Στόχοι:
 1. Παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των παιδιών προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα για την υποστήριξη ενδιαφερόμενων φορέων με δυνατότητες επιρροής, σε επίπεδο ΕΕ (Βρυξέλλες, κράτη μέλη της ΕΕ),
 2. Συμμετοχή στην παγκόσμια εκστρατεία της Save the Children International με τίτλο «Save our Education» μέσω συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης για την Ελλάδα,
 3. Συμβολή σε ερευνητική πρωτοβουλία του Balkans Migration and Displacement Hub (BMDH) της Save the Children International μέσω μελέτης περίπτωσης και
 4. Διευκόλυνση της δημιουργίας ενός δικτύου οργανώσεων πρώτης γραμμής για την περαιτέρω ενίσχυση της φωνής των παιδιών προσφύγων / μεταναστών και των οικογενειών τους.
   
Δραστηριότητες: 

1) Έκδοση διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για την προστασία των παιδιών στην Ελλάδα,

2) Μελέτη περίπτωσης που εστιάζει στην πρόσβαση παιδιών προσφύγων / μεταναστών, στην εκπαίδευση (με εστίαση στα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά) στο ελληνικό πλαίσιο,

3)Μελέτη περίπτωσης σε σχέση με ερευνητικά θέματα, σε συνεργασία με το BMDH και

4) Παροχή ευκαιριών δημιουργίας δικτύου μικρών οργανώσεων πρώτης γραμμής που παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανήλικους, άλλα παιδιά και τις οικογένειές τους.

 

 

 


Κρατώντας τους ανεπιθύμητους μακριά. Παράτυπες πρακτικές στα σύνορα και άτυπη συνεργασία των κρατών μελών για την παράκαμψη των νομικών Ευρωπαϊκών πλαισίων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2020 - Δεκέμβριος 2021
Εταίροι:

CSD Diaconia Valdese, DRC BiH, DRC Brussels, DRC Greece, DRC Italy, Humanitarian Center for Integration and Tolerance (HCIT), Hungarian Helsinki Committee, Macedonian Young Lawyers Association (MYLA)

   
Χρηματοδότηση:

EPIM

   
Χώρες υλοποίησης:

Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ουγγαρία

   
Στόχοι:

 

α) Επίτευξη νομικών μέτρων, β) Αύξηση της υπευθυνότητας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μέσω των δράσεων συνηγορίας και υπεράσπισης

 
   
Δραστηριότητες:

Σταθερή διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων από παραβιάσεις δικαιωμάτων στα σύνορα της ΕΕ, εντοπισμός υποθέσεων για περαιτέρω νομικές διαδικασίες και παραπομπή ή εμπλοκή σε αυτές, καθώς και ευαισθητοποίηση / συνηγορία προς εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις παραβιάσεις και ανταλλαγή συστάσεων για τον τερματισμό της βίας.


Συνηγορία και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη Λέσβο
Ημερομηνία: 1/4/2021 - 31/3/2022
   
Συνεργάτης:

 Oxfam Novib

   
Στόχοι:

α) Προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου και υποδοχής που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα και την ΕΕ, β) Καταγραφή και ανάδειξη των ελαττωμάτων της αποτυχημένης προσέγγισης "hotspot" στην Ελλάδα και η υποστήριξη εναλλακτικών λύσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου, γ) Περαιτέρω αναζήτηση νομικών και πολιτικών δρόμων για την αμφισβήτηση της τρέχουσας κατάστασης σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

   
Δραστηριότητες: 

α) Κοινές δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις μπροστά σε σημαντικές / απροσδόκητες εξελίξεις, β) Σύνταξη 2 εκθέσεων, γ) Σύνταξη και διάδοση του υφιστάμενου διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, δ) Επισκέψεις από τους υπεύθυνους συνηγορίας του ΕΣΠ σε νησιά ή την ηπειρωτική χώρα για τη συλλογή πληροφοριών και υλικού υποστήριξης που μπορεί να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο και σε άλλα κοινά προϊόντα συνηγορίας, ε) Προεδρία της υπο-Ομάδας Εργασίας Νομικής Βοήθειας στη Λέσβο από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022 (σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες της Ομάδας Εργασίας), στ) Συνεχή υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων του ΕΣΠ από την Oxfam μέσω συνεχούς καθοδήγησης για τα ζητήματα συνηγορίας, ζ) Το ΕΣΠ θα είναι διαθέσιμο προς την ομάδα της Oxfam για συζητήσεις και ενημέρωση αναφορικά με το πεδίο, άλλες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν από μέσα ενημέρωσης ή άλλες επαφές (π.χ. ευρωβουλευτές). η) Υποστήριξη ταξιδιών στα μέσα ενημέρωσης στη Λέσβο ή αλλού, i) Παραπομπή σημαντικών νομικών υποθέσεων στο Γραφείο Αθηνών και Λέσβου του ΕΣΠ.


Βάση Δεδομένων Ασύλου/Asylum Information Database (AIDA)

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2021
Διαχειριστής:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)

Συνεργάτες:

Ελλάδα και 13 ακόμη κράτη μέλη

Χώρα:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο της Αγγλίας, Κύπρος, Κροατία, Ελβετία, Τουρκία

Στήριξη:

The Asylum Information Database is funded by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), an initiative by the Network of European Foundations, the Adessium Foundation and UNHCR

Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ και της κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, προωθώντας υψηλά πρότυπα προστασίας και δίκαιες διαδικασίες χορήγησης ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο της δεύτερης φάσης της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης την υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, τονίζοντας επίμαχα ζητήματα και παρέχοντας πληροφορίες στους νομικούς. 

Δραστηριότητες:
 • Σύνταξη και ενημέρωση των εθνικών εκθέσεων 
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
Αποτελέσματα:

Το έργο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας πολυ-λειτουργικής βάσης δεδομένων για το άσυλο, διαθέσιμης μέσω ειδικά σχεδιασμένου δικτυακού τόπου. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και κράτησης στα 18 κράτη μέλη (AT, BE, BG, CH, CY, DE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, SE, TR, UK), μέσα από εθνικές αναφορές, συγκριτικούς δείκτες, νέα, οπτικοακουστικό υλικό και έγγραφες μαρτυρίες.

 

Ιστοσελίδα: www.asylumineurope.org

 

Σύνδεσμος για την εθνική αναφορά της Ελλάδος: http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece

Για να διαβάσετε περισσότερα για τη Βάση Δεδομένων δείτε εδώ: http://www.ecre.org/component/content/article/63-projects/323-asylum-information-database.html

 

Ολοκληρωμένα

Συνηγορία και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη Λέσβο
Περίοδος υλοποίησης: 1/4/2019 - 31/3/2020
Συνεργάτης: 

Oxfam Ολλανδίας

Στόχοι:

Το έργο έχει δομηθεί γύρω από τρεις στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του κοινού σχεδίου δράσης συνηγορίας μεταξύ της Oxfam και του ΕΣΠ:

α) Προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος ασύλου που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας,
β) Συνηγορία σχετικά με την έλλειψη σχεδίου στην Ελλάδα όσον αφορά στις διαδικασίες ασύλου και τα κέντρα κράτησης στην ενδοχώρα,
γ) Ενοποίηση και περαιτέρω αναζήτηση νομικών και πολιτικών οδών για την ανάδειξη των προκλήσεων, της τρέχουσας κατάστασης, σε επίπεδο ΕΕ.
   
Δραστηριότητες:

α) Ενημέρωση, μετάφραση, ανατύπωση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου που ενημερώνει τους δικαιούχους προστασίας για τα νομικά δικαιώματά τους, σε συνεργασία με την οργάνωση European Lawyers in Lesvos,

β) Σύνταξη 2 εκθέσεων,
γ) Σύνταξη και προώθηση ενός διμηνιαίου δελτίου, με επίκεντρο τη συνολική κατάσταση της πολιτικής και τις επιπτώσεις της στη Λέσβο (και σε άλλα νησιά / ενδοχώρα, κατά περίπτωση),
δ) Επισκέψεις από τους υπευθύνους συνηγορίας του ΕΣΠ σε άλλα νησιά ή την ενδοχώρα για τη συλλογή πληροφοριών/ υλικού συνηγορίας που μπορεί να περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο και σε άλλα κοινά εργαλεία συνηγορίας,
ε) Προεδρία της Νομικής Ομάδας Εργασίας από τον Ιούλιο του 2020 και μετά (εκ περιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και διαδικασίες της ΟΕ),
στ) Παροχή ομαδικών συνεδριών νομικής πληροφόρησης σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο,
ζ) Παραπομπή σημαντικών νομικών υποθέσεων (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς συνηγορίας) στο Γραφείο Αθηνών του ΕΣΠ,

η) Συμμετοχή σε 2 δράσεις άσκησης πίεσης στο εξωτερικό.

   
   

Red Line

Περίοδος υλοποίησης:

1/10/2017 – 31/3/2019

Συνεργάτες:

Hungarian Helsinki Committee (HHC), Foundation for Access to Rights (FAR), Italian Council for Refugees (CIR) με συγχρηματοδότηση από το ΕΡΙΜ

Τόπος υλοποίησης:

Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα

Στόχοι:

Στόχος του έργου είναι η μείωση της παράνομης κράτησης των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη, στοχεύοντας κυρίως στις βασικές χώρες υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δραστηριότητες:

Έρευνα και καταγραφή των συνθηκών κράτησης και υποδοχής των αιτούντων άσυλο μέσα από επισκέψεις σε χώρους κράτησης και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε κρατουμένους.

Επικαιροποίηση του προφίλ της κάθε χώρας πάνω στο ζήτημα της κράτησης και των συνθηκών υποδοχής.

Συμμετοχή σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις με φορείς με στόχο την άσκηση θεσμικής πίεσης.

Υποβολή υποθέσεων σε διεθνή δικαστήρια, με στόχο την άσκηση πίεσης σε κυβερνήσεις και στην ΕΕ, ώστε να σταματήσουν παράνομες πολιτικές και πρακτικές.

Αποτελέσματα:

Τα αποτελέσματα της έρευνας και των συνεντεύξεων που έγιναν στις 4 χώρες παρουσιάζονται σε μία έκθεση. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο, πέρα από την ενημέρωση να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο για περαιτέρω ενέργειες advocacy.

 

 

Monitoring of Entry Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in Greece

 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2015 – Δεκέμβριος 2017
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη: The Open Society Initiative for Europe
 Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, εστιάζοντας στην πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα παροχής ασύλου για όλους και κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής κατά την άφιξη στην Ελλάδα.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1. Εκτέλεση αποστολών σε όλη την Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων σε σημεία εισόδου, σε κέντρα κράτησης και σε προαναχωρησιακά κέντρα, στα περιφερειακά γραφεία και στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να παρακολουθηθούν, να χαρτογραφηθούν, να κατανοηθούν καλύτερα και ενδεχομένως να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι διαδικασίες κράτησης.

2. Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεων σε παραμεθόριες περιοχές, ώστε να δρουν αποτελεσματικότερα, στο πλαίσιο του κρατικού συστήματος, στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν πληθυσμούς προσφύγων που καταφθάνουν στις πριοχές τους και να λειτουργήσουν ως σημεία επαφής για το ΕΣΠ.

3. Προώθηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τις διαδικασίες παρακολούθησης των συνόρων και του ασύλου, καθώς και άλλων σχετικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
 Δραστηριότητες:
 • Εκδηλώσεις προβολής και παρουσίασης του προγράμματος
 • 18 αποστολές (1 ανά μήνα) από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης στα σημεία εισόδου στα σύνορα, προκειμένου να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει τις συνθήκες και τις διαδικασίες των υπηρεσιών υποδοχής, τόσο από το αρχές, όσο και τις τοπικές κοινότητες
 • Σύνταξη 18 Εκθέσεων Αποστολής
 • 9 αποστολές σε Κέντρα Υποδοχής και Κράτησης σε όλη την Ελλάδα που θα περιλαμβάνουν έναν δικηγόρο, έναν κοινωνικό λειτουργό και 2 διερμηνείς (Ομάδα Αποστολής). Οι αποστολές θα περιλαμβάνουν και συναντήσεις με την τοπική κοινότητα και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • 9 Εκθέσεις Αποστολής
 • Συνεντεύξεις με τους εξυπηρετούμενους
 • Τακτικές συναντήσεις με τους αρμόδιους δημόσιους υπαλλήλους
 • Σύνταξη, δημοσιοποίηση και διάδοση Τελικής Έκθεσης 
 Αποτελέσματα:

Η βραχυπρόθεσμη έκβαση των ενεργειών, που περιγράφονται ανωτέρω, θα είναι να δημιουργηθεί μια σνολική εικόνα - συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών - για την ικανότητα του κράτους να δέχεται και να προστατεύσει μεταναστευτικές ροές στα σύνορα. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, αυτό θα επιτρέψει σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο τους απέναντι στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας-στόχου, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν συμπληρωματικές υποστηρικτικές δραστηριότητες με εκείνες των αρμοδίων αρχών. Ως εκ τούτου, αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας του κράτους με μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Το έργο στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων ως προς τις αφίξεις των υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις του ΕΣΠ θα δημιουργήσουν ένα εργαλείο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί είναι λειτουργικές.

   
Για τις εκθέσεις των αποστολών του προγράμματος, δείτε εδώ
EVI-MED Constructing an evidence base of contemporary Mediterranean migrations

 Περίοδος υλοποίησης:

1/9/2015 - 31/3/2017

Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Πανεπιστήμιο Middlesex, GCR

 Χώρες:

Ελλάδα

Κατηγορία:

Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας («ESRC»)

 Στόχοι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σταθμός Εξωτερικής Βοήθειας Μεταναστών (MOAS), Πανεπιστήμιο του Παλέρμου

 Δραστηριότητες:

 

 1. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τα προφίλ, τις διαδρομές, τις εμπειρίες και τα σχέδια μεμονωμένων ατόμων - μεταναστών.
 2. Σύνταξη μιας συνθετικής βάσης δεδομένων για τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης.
 3. Χαρτογράφηση των «συστημάτων υποδοχής».  
 4.  Ανάλυση της δυναμικής της διαδικασίας μετανάστευσης σε όλη τη Μεσόγειο.

Το EVI-MED θα παρέχει πληροφορίες για τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις για χώρες άφιξης - κυρίως Ιταλία και Ελλάδα - καθώς και η Μάλτα που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της προσπάθειας αναζήτησης και διάσωσης.

 

 Αποτελέσματα:

Α) Η συλλογή και τυποποίηση ενός ευρέος φάσματος δευτερευόντων δεδομένων σχετικά με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών που παρέχονται από οργανισμούς έρευνας και διάσωσης και από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς,  τα οποία και θα ενσωματωθούν με διαθέσιμα δεδομένα, για τη δημιουργία μιας συνθετικής βάσης δεδομένων για τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής ροής.  

Β) Μια έρευνα ξεχωριστών προσώπων - με τουλάχιστον 750 συμμετέχοντες σε όλη τη Σικελία, την Ελλάδα και τη Μάλτα - που παρέχει πληροφορίες για προφίλ, διαδρομές, εμπειρίες και σχέδια μετανάστευσης. Αυτά τα δεδομένα της έρευνας θα συμπληρωθούν από 45 σε βάθος συνεντεύξεις με εστίαση στα ιστορικά της ζωής των μεταναστών, τη λήψη αποφάσεων και στη χρήση δικτύων.  

Γ) Μια συστηματική χαρτογράφηση των «συστημάτων υποδοχής» στη Σικελία, την Ελλάδα και τη Μάλτα, προσδιορίζοντας κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην ταυτοποίηση, διαχείριση, υποδοχή, ένταξη και πιθανή επιστροφή μεταναστών.

Δ) Συνολική ανάλυση της κατάστασης μετανάστευσης και υποδοχής, που θα προέλθει από τα παραπάνω σύνολα δεδομένων και στην οποία θα ενσωματωθούν επιπλέον  συνεντεύξεις από εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, με τη συμβολή διεθνών συμβούλων και τα αποδεικτικά στοιχεία που προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και άλλες έρευνες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες.

 

 

Promoting alternatives to detention

 Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2015 – Μάιος 2016
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

This project has been supported by the European Programme for Integration and Migration (EPIM), a collaborative initiative of the Network of European Foundations.

 Στόχοι:

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προωθήσει τη νόμιμη εφαρμογή των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων αντί της διοικητικής κράτησης, η οποία από το δίκαιο επιτρέπεται μόνο ως έσχατο μέσο και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

 Δραστηριότητες:
 • Συγγραφή και διανομή ενός Policy Brief
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Δράσεις αύξησης της κοινωνική ευαισθητοποίησης και advocacy
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της γνώσης επί του θέματος, η βελτίωση των διαδικασιών και η ενίσχυση της ικανότητα των εθνικών αρχών να διασφαλίσουν ότι οι εναλλακτικές της κράτησης θα εφαρμόζονται συστηματικά. Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου αναμένεται να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών. 

Καλές πρακτικές στην διαπίστωση και εφαρμογή διαρκών και μόνιμων λύσεων για παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες τους

 Περίοδος υλοποίησης: Ιούνιος 2014 – Νοέμβριος 2015
 Διαχειριστής: Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Συνεργάτες: Greek Council for Refugees, Greece
Defence for Children, The Netherlands
Human Rights League, Slovakia
Hope for Children, Cyprus
Platform for Minors in Exile, Belgium
People for Change, Malta
Children's Society, UK
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, Germany
Forum Refugies, France
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Ολλανδία, Σλοβακία, Κύπρος, Βέλγιο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Γερμναία, Γαλλία
 Στήριξη:

Pilot project – Analysis of reception, protection and integration policies for unaccompanied minors in the EU
EU Commission-DG Home Affairs

 Στόχοι:

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών σχετικά με την μεθοδολογία, που ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς, για την διαπίστωση  μόνιμων και διαρκών λύσεων για το συμφέρον του παιδιού. Το πρόγραμμα «Μόνιμες και διαρκείς Λύσεις – Durable Solutions» θεωρεί ότι η εκτίμηση για την εξεύρεση διαρκούς λύσης δεν αποτελεί απλά αναπόσπαστο βήμα της διαπίστωσης σχετικά με το αν ένα παιδί θα πρέπει να επιτρέψει στην χώρα καταγωγής του, αλλά είναι εξίσου σημαντική για την διαπίστωση σχετικά με το αν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού  διασφαλίζεται, είτε με την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, προστασίας από την εμπορία ανθρώπων, είτε τέλος με την αίτηση του παιδιού για την παροχή  προστασίας από την χώρα υποδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους ή των εν γένει δικαιωμάτων του παιδιού. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκτίμηση ως προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού σύμφωνα με την Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, το Σχόλιο Νο 6 (2005) της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς επίσης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Ως εκ τούτου βασικός  στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει την μεθοδολογία/πρακτική που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της διαρκούς λύσης  προς όφελος του παιδιού.  

 Δραστηριότητες:
 • Έρευνα
 • Συνεντεύξεις με όσους παρέχουν υπηρεσίες για τη διαπίστωση μόνιμης λύσης
 • Σύνταξη εθνικών αναφορών
 • Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού
 • Ημερίδες Στρογγυλής Τραπέζης για την ανταλλαγή ευρημάτων
 • Σύνταξη και διανομή Διεθνούς συγκριτικής αναφοράς
 • Δημιουργία Οδηγιών και Εργαλείων κ.ά.
 Αποτελέσματα:

Το παραχθεισόμενο υλικό του προγράμματος θα εκδοθεί και διανεμηθεί εντός του 2015 και περιλαμβάνει:

8 Εθνικές αναφορές (1 από κάθε συμμετέχουσα χώρα)
1 Διεθνή συγκριτική αναφορά, η οποία θα αναδεικνύει σχετικές καλές  πρακτικές
Οδηγίες και Εργαλεία για όσους παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με την μεθοδολογία για την διαπίστωση της μόνιμης λύσης

Monitoring of Entry Points, Asylum and Reception Conditions and Procedures for Refugees in Greece

 Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος 2015 – Δεκέμβριος 2017
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη: The Open Society Initiative for Europe
 Στόχοι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων, εστιάζοντας στην πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα παροχής ασύλου για όλους και κατάλληλες υπηρεσίες υποδοχής κατά την άφιξη στην Ελλάδα.

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1. Εκτέλεση αποστολών σε όλη την Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων σε σημεία εισόδου, σε κέντρα κράτησης και σε προαναχωρησιακά κέντρα, στα περιφερειακά γραφεία και στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να παρακολουθηθούν, να χαρτογραφηθούν, να κατανοηθούν καλύτερα και ενδεχομένως να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι διαδικασίες κράτησης.

2. Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των οργανώσεων σε παραμεθόριες περιοχές, ώστε να δρουν αποτελεσματικότερα, στο πλαίσιο του κρατικού συστήματος, στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν πληθυσμούς προσφύγων που καταφθάνουν στις πριοχές τους και να λειτουργήσουν ως σημεία επαφής για το ΕΣΠ.

3. Προώθηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τις διαδικασίες παρακολούθησης των συνόρων και του ασύλου, καθώς και άλλων σχετικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
 Δραστηριότητες:
 • Εκδηλώσεις προβολής και παρουσίασης του προγράμματος
 • 18 αποστολές (1 ανά μήνα) από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης στα σημεία εισόδου στα σύνορα, προκειμένου να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει τις συνθήκες και τις διαδικασίες των υπηρεσιών υποδοχής, τόσο από το αρχές, όσο και τις τοπικές κοινότητες
 • Σύνταξη 18 Εκθέσεων Αποστολής
 • 9 αποστολές σε Κέντρα Υποδοχής και Κράτησης σε όλη την Ελλάδα που θα περιλαμβάνουν έναν δικηγόρο, έναν κοινωνικό λειτουργό και 2 διερμηνείς (Ομάδα Αποστολής). Οι αποστολές θα περιλαμβάνουν και συναντήσεις με την τοπική κοινότητα και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • 9 Εκθέσεις Αποστολής
 • Συνεντεύξεις με τους εξυπηρετούμενους
 • Τακτικές συναντήσεις με τους αρμόδιους δημόσιους υπαλλήλους
 • Σύνταξη, δημοσιοποίηση και διάδοση Τελικής Έκθεσης 
 Αποτελέσματα:

Η βραχυπρόθεσμη έκβαση των ενεργειών, που περιγράφονται ανωτέρω, θα είναι να δημιουργηθεί μια σνολική εικόνα - συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών - για την ικανότητα του κράτους να δέχεται και να προστατεύσει μεταναστευτικές ροές στα σύνορα. Σε μεσοπρόθεσμη βάση, αυτό θα επιτρέψει σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο τους απέναντι στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας-στόχου, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν συμπληρωματικές υποστηρικτικές δραστηριότητες με εκείνες των αρμοδίων αρχών. Ως εκ τούτου, αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας του κράτους με μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Το έργο στοχεύει επίσης στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων ως προς τις αφίξεις των υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις του ΕΣΠ θα δημιουργήσουν ένα εργαλείο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί είναι λειτουργικές.

   
Για τις εκθέσεις των αποστολών του προγράμματος, δείτε εδώ
Δημιουργώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση στην Ευρώπη μια Πραγματικότητα μέσω Ανταλλαγής, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 - Μάρτιος 2015
Διαχειριστής:

Δίκτυο Οδυσσέας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο/Odysseus Network,  Université libre de Bruxelles, Belgium

Συνεργάτες:

Diakonie Fluchtlingsdienst (Αυστρία), Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (Βέλγιο), Legal clinic for Refugees and Immigrants (Βουλγαρία), France Terre d’Asile (Γαλλία), Greek Council for Refugees (Ελλάδα),
- Hungarian Helsinki Committee (Ουγγαρία), Centre for Sustainable Society (Λιθουανία), Jesuit Refugee Service (Μάλτα), Justitia et Pax Nederland (Ολλανδία),
Slovak Humanitarian Council (Σλοβακία), Institute for Legal Research, Education and Counselling (iLREC) (Σλοβενία), Swedish Red Cross (Σουηδία), Bail for Immigration Detainees (Αγγλία).

Χώρα:

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στις χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόμενοι φορείς

Στήριξη:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012

Στόχοι:

Το έργο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη γνώση και στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ως προς την κράτηση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εθνική ενσωμάτωση της ανανεωμένης Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής και να ενισχύσει τη χρήση εναλλακτικών στην κράτηση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα.

Δραστηριότητες:
 • Έρευνα που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία, στη Σουηδία και στην Αγγλία πάνω στα εθνικά νομικά πλαίσια και τις πρακτικές σχετικά με τις εναλλακτικές στην κράτηση. (Νοεμ 2013 – Ιαν 2014)
 • Σύνταξη μιας συνθετικής αναφοράς της έρευνας και μιας Ευρωπαϊκής ενότητας κατάρτισης πάνω σε αυτό το θέμα. (Ιαν – Ιουν 2014)
 • 2 ημερήσια σεμινάρια στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Ολλανδία και στη Σλοβακία, κάνοντας χρήση της εκάστοτε εθνικά προσαρμοσμένης ενότητας κατάρτισης που δημιουργήθηκε. (Ιουλ – Δεκ 2014)
 • Εύρος δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 • Τελικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Φεβ 2015)
Αποτελέσματα:

Η κύρια έκβαση του έργου είναι ότι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου των κρατών μελών θα έχουν εκπαιδευτεί σε εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση και ότι η γνώση θα έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη πείρα στην χρήση εναλλακτικών λύσεων, προς τα κράτη μέλη με μικρή ή καθόλου σχετική πρακτική. 

«Πρόσβαση στην Προστασία: Ένα Ανθρώπινο Δικαίωμα»/“Access to Protection: a Human Right”

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2012 – Απρίλιος 2014
Διαχειριστής:

Ιταλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ιταλία/Consiglio Italiano per i Rifugiati – (CIR-Onlus), Italy

Συνεργάτες:

Επιτροπή Ελσίνκι της Ουγγαρίας, Ουγγγαρία/Hungarian Helsinki Committee
Ίδρυμα ‘Οι Άνθρωποι για την Αλλαγή’, Μάλτα/The People for Change Foundation
Προ-Άσυλο, Γερμανία/Pro-Asyl
CEAR, Ισπανία

Χώρα:

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στις χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόμενοι φορείς

Κατηγορία:

European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Στόχοι:

Η ευθυγράμμιση των εθνικών/Ευρωπαϊκών πολιτικών και πρακτικών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα από το Δικαστήριο του Στρασβούργου όπως τέθηκαν στην υπόθεση Hirsi, όσον αφορά στην εδαφική πρόσβαση και στην προστασία. 

Δραστηριότητες:
 • Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση στη Ρώμη
 • Συμμετοχή στο τελικό Ευρωπαϊκό Σεμινάριο στις Βρυξέλλες/Στρασβούργο
 • Υποστήριξη της έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα και συγγραφή εθνικής Αναφοράς
 • Σύνταξη περίληψης των ερευνητικών ευρημάτων στα Αγγλικά 
 • Εκτύπωση και διανομή εθνικής Αναφοράς 
 • Οργάνωση εθνικής Στρογγυλής-Τραπέζης/εκδηλώσεις προβολής.
Αποτελέσματα:

Βελτίωση του σεβασμού των κρατών μελών στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την πρόσβαση σε προστασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Δημιουργώντας Εναλλακτικές στην Κράτηση στην Ευρώπη μια Πραγματικότητα μέσω Ανταλλαγής, Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης/Making Alternatives to Detention in Europe a Reality by Exchanges, Advocacy and Learning – The MADE-REAL project

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 - Απρίλιος 2015
Διαχειριστής:

Δίκτυο Οδυσσέας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, Βέλγιο/Odysseus Network,  Université libre de Bruxelles, Belgium

Συνεργάτες:

Diakonie Fluchtlingsdienst (Αυστρία), Coordination et initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (Βέλγιο), Legal clinic for Refugees and Immigrants (Βουλγαρία), France Terre d’Asile (Γαλλία), Greek Council for Refugees (Ελλάδα),
- Hungarian Helsinki Committee (Ουγγαρία), Centre for Sustainable Society (Λιθουανία), Jesuit Refugee Service (Μάλτα), Justitia et Pax Nederland (Ολλανδία),
Slovak Humanitarian Council (Σλοβακία), Institute for Legal Research, Education and Counselling (iLREC) (Σλοβενία), Swedish Red Cross (Σουηδία), Bail for Immigration Detainees (Αγγλία).

Χώρα:

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στις χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόμενοι φορείς

Κατηγορία:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2012

Στόχοι:

Το έργο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στη γνώση και στην εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών ως προς την κράτηση των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εθνική ενσωμάτωση της ανανεωμένης Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής και να ενισχύσει τη χρήση εναλλακτικών στην κράτηση, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά πρότυπα.

Δραστηριότητες:
 • Έρευνα που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία, στη Σουηδία και στην Αγγλία πάνω στα εθνικά νομικά πλαίσια και τις πρακτικές σχετικά με τις εναλλακτικές στην κράτηση. (Νοεμ 2013 – Ιαν 2014)
 • Σύνταξη μιας συνθετικής αναφοράς της έρευνας και μιας Ευρωπαϊκής ενότητας κατάρτισης πάνω σε αυτό το θέμα. (Ιαν – Ιουν 2014)
 • 2 ημερήσια σεμινάρια στη Βουλγαρία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Ολλανδία και στη Σλοβακία, κάνοντας χρήση της εκάστοτε εθνικά προσαρμοσμένης ενότητας κατάρτισης που δημιουργήθηκε. (Ιουλ – Δεκ 2014)
 • Εύρος δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 • Τελικό συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Φεβ 2015)
Αποτελέσματα:

Η κύρια έκβαση του έργου είναι ότι οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου των κρατών μελών θα έχουν εκπαιδευτεί σε εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση και ότι η γνώση θα έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη με μεγαλύτερη πείρα στην χρήση εναλλακτικών λύσεων, προς τα κράτη μέλη με μικρή ή καθόλου σχετική πρακτική. 

ΕDAL «Μαθαίνοντας από την πρακτική δύο: Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της νομοθεσίας για το άσυλο»

Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 – Φεβρουάριος 2014
Συνεργάτες:

Ιρλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και Εξόριστους

Χώρα: Ιρλανδία, Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Κοινοτική Δράση 2012
Στόχοι: Η ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης των εναρμονισμένων προτύπων προστασίας στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και, ιδίως η αύξηση της συνοχής και της ποιότητας όσον αφορά στην ερμηνεία και στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ορίζει το ΚΕΣΑ.
Δραστηριότητες:
 • Δημιουργία σύντομων περιγραφών υποθέσεων εθνικής νομολογίας
 • Σύνταξη Εθνικής Ανασκόπησης σχετικά με τους ως άνω στόχους
 • Σύγκριση των σύντομων περιγραφών υποθέσεων εθνικής νομολογίας από έναν 2ο Εθνικό Ειδικό που δεν τελεί μέλος ή προσωπικό του ΕΣΠ
 Αποτελέσματα:

Το ΕΣΠ σύνταξε την Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα όπως και 17 σύντομες περιλήψεις αποφάσεων Δικαστηρίων και Επιτροπών Προσφυγών για θέματα ασύλου. Επιπλέον, το ΕΣΠ προέβη σε αναθεώρηση 18 περιλήψεων που σύνταξη 2ος Εθνικός Ειδικός για την Ελλάδα. 

Οι περιλήψεις, όπως και η Εθνική Ανασκόπηση έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, και μπορείτε να τις δείτε εδώ: http://www.asylumlawdatabase.eu

ENOUGH – ΑΡΚΕΤΑ Για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων ρατσιστικής βίας

Ημερομηνία: 01 Φεβρουαρίου 2013 - Ιανουάριος 2014
Εταίροι: Γιατροί του Κόσμου
Χώρα: Ελλάδα
Κατηγορία: Open Society Foundations - Fund to Counter Xenophobia.
Σκοπός:
 • Εξασφάλιση ολοκληρωμένης υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας και προώθηση της έρευνας για ρατσιστικά εγκλήματα με την επιδίωξη νομικών ενεργειών 
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού για: τις επώδυνες επιπτώσεις του ρατσισμού, την ανάγκη για καταπολέμηση των ρατσιστικών εγκλημάτων και της ατιμωρησίας που τα συνοδεύει 
 • Χάραξη, προώθηση και υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής καταπολέμησης της ρατσιστικής βίας
Δράσεις:
 • Παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης και αντιπροσώπευσης, όπως και παροχή δωρεάν ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε θύματα ρατσιστικής βίας 
 • Εκπόνηση και δημοσίευση της πρώτης Επίσημης Εθνικής Αναφοράς σχετικά με την ξενοφοβία και τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα, και προώθησή της σε Συνέδριο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
 • Εθνική εκστρατεία για την ενεργό συμμετοχή του κοινού, και την ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίησή του 
 • Πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική που βρίσκονται σε περιοχές με έντονο το φαινόμενο της ξενοφοβίας και του ρατσισμού
Αποτελέσματα:

Υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικής βίας σε ιατρικά, κοινωνικά και νομικά θέματα, και πλήρη υποστήριξη υποθέσεων που καταλήγουν στην Εθνική Δικαιοσύνη.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ποικίλων ενδιαφερόμενων κλάδων όπως ΜΚΟ, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό για θέματα ξενοφοβίας και ρατσιστικής βίας μέσα από συναντήσεις, εργαστήρια, ένα συνέδριο και εθνική εκστρατεία.

Έκδοση και προώθηση της πρώτης Εθνικής Αναφοράς για την Ξενοφοβία και τη Ρατσιστική Βία 

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022