Δράσεις ενδυνάμωσης, εκπαιδεύσεις καθώς και παρεμβάσεις σε σχολεία

Κατά τις τρεις δεκαετίες προσφοράς στους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία στην παροχή κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να θεωρείται μια από τις πλέον εξειδικευμένες ελληνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Εντός αυτού του πλαισίου, το προσωπικό του ΕΣΠ έχει πολλές φορές αναλάβει να εκπαιδεύσει στελέχη δημοσίων φορέων (από το Δικαστικό και Αστυνομικό Σώμα και άλλες Υπηρεσίες), καθώς και στελέχη διεθνών και εθνικών μη κυβερνητικών οργανισμών για θέματα που άπτονται της αποστολής του.

Από την άλλη μεριά, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων του, τόσο για να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και διαδικασίες για τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, όσο και για να είναι άρτια καταρτισμένοι, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ζήτημα.

Τρέχοντα

Διαδικτυακά σεμινάρια για την ανιθαγένεια
Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021
Συνεργάτης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανιθαγένεια
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά
Στόχοι: Ενημέρωση και εκπαίδευση ατόμων που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του προσφυγικού, ώστε να καταγράφουν με ακρίβεια το εθνικό καθεστώς των αιτούντων και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε μέτρα προστασίας των ανιθαγενών προσφύγων στην Ευρώπη.
Δραστηριότητες: Διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με το καθεστώς προστασίας των ανιθαγενών καθώς και τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη οι ανιθαγενείς αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.
Αποτελέσματα: Υλοποιήθηκαν 2 διαδικτυακά σεμινάρια, με τη συμμετοχή 89 ατόμων.

Ανάπτυξη στρατηγικής ΕΣΠ
Περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021
Συνεργάτης: Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Τόπος υλοποίησης: Πανελλαδικά
Στόχοι: Οργανωσιακή ανάπτυξη του ΕΣΠ
Δραστηριότητες: Ενίσχυση δράσεων ανάπτυξης σχεδίου στρατηγικής.
Αποτελέσματα: Στο πλαίσιο του έργου, εκπονήθηκε μεταξύ άλλων εσωτερική διαβούλευση για τα δυνατά και αδύναμα σημεία του οργανισμού, τις ευκαιρίες και τις προσκλήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο δρα κι επίσης έρευνα σε εξωτερικά κοινά, για τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΣΠ.

Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών στη Σάμο
Περίοδος υλοποίησης: 
Μάρτιος - Δεκέμβριος 2021
Συνεργάτης:
Choose Love (Help Refugees) 
Τόπος υλοποίησης:
Σάμος
Στόχοι:

Ενίσχυση των νομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΣΠ στη Σάμο

Δραστηριότητες:
Με τη στήριξη του Choose Love, και παρά μείωση των χρηματοδοτήσεων άλλων εταίρων, το ΕΣΠ κατάφερε να διατηρήσει οργανωμένο γραφείο στη Σάμο.

Capacity Building
Ημερομηνία: 01/1/2021 – 31/12/2021
Συνεργάτης:

DLA Piper UK Fund

   
Δραστηριότητες:
 1. Έρευνα και σύνταξη αιτημάτων και αιτήσεων προσωρινών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)
 2. Έρευνα και σύνταξη καταγγελιών ή / και εκθέσεων σε όργανα της Συνθήκης του ΟΗΕ
 3. Βοήθεια στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του Δουβλίνου.
 4. Παροχή εκπαίδευσης σε δικηγόρους της DLA Piper βάσει αναγκών.

Πρόγραμμα Υποστήριξης Ψυχικής Υγείας Εργαζομένων ΕΣΠ

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2020 - Δεκέμβριος 2021
Χρηματοδότηση:

European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Στόχοι:

Παροχή ψυχολογικής φροντίδας στο προσωπικό του ΕΣΠ που προσφέρει νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους, με σκοπό να τους ενδυναμώσει στην εργασία τους, να περιορίσει το άγχος που πηγάζει από την εργασία τους και να τους υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δραστηριότητες:

Τακτικές ομαδικές συνεδρίες εργαζομένων του ΕΣΠ (δικηγόροι, κοινωνικοί, λειτουργοί, ψυχολόγοι, διερμηνείς και άλλες ειδικότητες) στα νησιά, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με την επίβλεψη εξειδικευμένου ψυχολόγου.

Προώθηση της πρόσβασης στα δικαιώματα των μεταναστών - Πρακτική κατάρτιση για δικηγόρους και δικαστές –Fair Plus

Περίοδος υλοποίησης:

1/12/2018 – 30/5/2022

Χρηματοδότης:

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE AND CONSUMERS (Grant Agreement 807041 — ICJ-EI)

Χώρα υλοποίησης:

Ελλάδα

Στόχοι:

 1. Συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή δικαστική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της κατάρτισης δικαστών και άλλων νομικών, στις χώρες-στόχους (Τσεχία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα).
 2. Αύξηση της γνώσης των δικαστών, δικηγόρων και άλλων νομικών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών.

    3. Να ενισχυθούν τα δίκτυα και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εθνικών εκπαιδευτών, δικαστών, δικηγόρων και άλλων συναφών νομικών εντός και μεταξύ των χωρών-στόχων.

Δραστηριότητες:

 • 2 εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών (train the trainers)
 • 8 εθνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ανάπτυξη 5 εκπαιδευτικών ενοτήτων και 1 διαφημιστικού βίντεο προς διάδοση
 • Σύνταξη και δημοσίευση 3 νομικών ενημερώσεων
 • 1 Στρογγυλή τράπεζα με διεθνείς συμμετοχές
 • 1 εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα:

 • 12 εκπαιδευτές θα συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτών
 • 200 δικαστές και άλλοι νομικοί επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν
 • Θα δημιουργηθεί δίκτυο με τουλάχιστον 150 μέλη
 • Το διαφημιστικό βίντεο, οι 5 εκπαιδευτικές ενότητες και οι 3 νομικές ενημερώσεις θα διαδοθούν ευρέως

Υλικό:

FAIR_PLUS_Greece_Training-agenda_GR

Sigrid Rausing Trust Grant

Ημερομηνία: Ιανουάριος 2014 - Δεκέμβριος 2021
Συνεργάτες:

-

Χώρα: Ελλάδα
Στήριξη:

Sigrid Rausing Trust

Στόχοι: Υποστήριξη  στο έργο και το σκοπό του ΕΣΠ
Δραστηριότητες:
 • Ανάπτυξη της οργάνωσης
 • Υποστήριξη έκτακτων αναγκών των επωφελούμενων
 • Επιμόρφωση του προσωπικού του ΕΣΠ μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αποτελέσματα:

Μέσω της δωρεάς, το ΕΣΠ θα προβεί σε ενέργειες ανάπτυξης της οργάνωσης και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού του. Επίσης αυτό θα έχει ως επακόλουθο την καλύτερη υποστήριξη των εκτάκτων αναγκών των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

 

Ολοκληρωμένα

Δράσεις για την προώθηση της εργαλειοθήκης “LIAM”, του Συμβουλίου της Ευρώπης (Dissemination activities of the Council of Europe toolkit ‘Linguistic integration of adult migrants’)

Περίοδος υλοποίησης:

1/7/2018 – 30/11/2018

Συνεργάτης:

Συμβούλιο της Ευρώπης (χρηματοδότηση)

Τόπος υλοποίησης:

Αθήνα

Στόχοι:

Tο έργο αποτελεί μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που εστιάζουν στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Αφορά στη γλωσσική ένταξη ενήλικων μεταναστών και παρέχει υποστήριξη σε όσους εργάζονται για τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών.

Δραστηριότητες:

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε εργαλειοθήκη με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς, και κυρίως τους εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν γλωσσική υποστήριξη σε ενήλικες πρόσφυγες, να διδάξουν τη γλώσσα υποδοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών πλαισίων. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εφάρμοσε πιλοτικά αυτό το εργαλείο και το χρησιμοποίησε στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Οι καθηγητές της ΠΥΞΙΔΑΣ, χρησιμοποίησαν την εργαλειοθήκη στα μαθήματα ελληνικών και παρείχαν εκπαίδευση στους εθελοντές ώστε να το εφαρμόσουν και αυτοί στα δικά τους τμήματα.

Οι εκπαιδευτές της ΠΥΞΙΔΑΣ επιπλέον, παρουσίασαν την εργαλειοθήκη σε 2 σεμινάρια που διοργανώθηκαν από την οργάνωση «Symbiosis», και παρείχαν καθοδήγηση σε εκπαιδευτές και εθελοντές άλλων οργανώσεων.

Αποτελέσματα:

Η εφαρμογή της εργαλειοθήκης είχε θετική επιρροή στους μαθητές και στους εθελοντές. Αποτελεί ένα πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προσφύγων. Το ΕΣΠ έχει εντάξει την εργαλειοθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει, κυρίως στα μαθήματα ελληνικών για αρχάριους.

 

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection

 Περίοδος υλοποίησης: 2016-2018
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection
GCR (LEADER), ICJ, ECRE, HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, ADITUS FOUNDATION, ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES, LEGAL CLINIC FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

EC/DG JUSTICE

 Στόχοι:

1. Η ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης όσον αφορά τον πρακτικό προσανατολισμό βασίζεται σε μια συμμετοχική αξιολόγηση των αναγκών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα επικεντρωθούν στα θέματα: Διοικητική κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών, το άσυλο δικονομικού δικαίου και του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

2. εκπαίδευση στην εκδήλωση εκπαιδευτών από εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. σε εθνικό προσωπικό των ΜΚΟ

3. πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων

4. Διάδοση των ενοτήτων κατάρτισης με τη μετάφρασή τους σε 6 γλώσσες

5. Ανάπτυξη των επαφών και των συνεργιών μεταξύ των δικαστικών των εκπαιδευτών, των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των νομικών.

 Δραστηριότητες:

Το έργο στοχεύει στην προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής παιδείας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής των δραστηριοτήτων κατάρτισης στον πρακτικό προσανατολισμό για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και του CFD, προωθώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που θα εξασφαλίσει τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τους πλέον ευάλωτους σε κράτη μέλη της ΕΕ. Προκειμένου να υποστηρίξει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτακτική ανάγκη για την ευημερία των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να τονίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη της ΕΕ και του CFD, έχουν επιλεγεί 3 θέματα  τα οποία βρίσκονται στο θεμέλιο λίθο της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών πολιτικών. Να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω προτεραιοτήτων, το ΕΣΠ έχει προβλέψει μια συμμετοχική και διαδραστική προσέγγιση για την κατάρτιση των δικαστών και θα αναπτύξει τυποποιημένες ενότητες κατάρτισης, τα οποία αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επί του εδάφους.

 Αποτελέσματα:

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του νόμου και στο ευρύτερο πλαίσιο της νομικής κοινότητας των εμπλεκόμενων κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας της εφαρμογής και τον σεβασμό των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη της Ε.Ε. και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο CF Βελτίωση της γνώσης σχετικά με το πώς μπορεί καλύτερα να τοποθετηθεί και να εφαρμοστεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα περιοχές του έργο Μια σε βάθος κατανόηση της κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων. Μια άλλη ανεπτυγμένη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ιδέα για το περιβάλλον στον τομέα της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε σχέση με το άσυλο, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Ένα πρακτικό, έτοιμο προς χρήση διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη και μπορεί να ενημερωθεί με την ανάπτυξη της νομοθεσίας της Ε.Ε., έτσι ώστε να παραμείνουν μόνιμα χρήσιμο.
Αυξημένη συνεργασία τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών μεταξύ ΜΚΟ και των μελών του δικαστικού σώματος.

 Εκδηλώσεις:
 • «Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών: ελλείψεις - προκλήσεις- νέες προσεγγίσεις»  Ανακοίνωση  -  Πρόσκληση
 • Διήμερο Καταληκτικό Συνέδριο για το πρόγραμμα: «Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και η εφαρμογή τους: Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Λειτουργούς της Δικαιοσύνης για τα δικαιώματα των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και όσων είναι θύματα ρατσιστικής βίας»  Πρόσκληση - Ατζέντα
 Εκπαιδευτικό Υλικό: Το Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη παιδιών προσφύγων που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου βρίσκεται διαθέσιμο εδώ https://www.icj.org/training-materials-on-access-to-justice-for-migrant-children/. Οι εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να βοηθήσουν τους δικηγόρους που εκπροσωπούν παιδιά προσφύγων να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών , να αυξήσουν την κατανόησή τους σχετικά με τη χρήση διεθνών μηχανισμών προσφυγής για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και να δώσουν κάποιες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα ίδια τα παιδιά. Οι ενότητες είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Ελληνικά, τα Βουλγαρικά, τα Γερμανικά και στα Ιταλικά. Το εκπαιδευτικό υλικό στα Ελληνικά είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους:
Europe-FAIR module 0-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 1-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 2-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 3-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 4-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 5-Training modules-2018-GRE
Europe-FAIR module 6-Training modules-2018-GRE
   
Community Workers

Περίοδος υλοποίησης: 1/1/2016 - 30/6/2017
Συνεργάτες: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα
Στόχοι: Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων των εξυπηρετούμενων που διαμένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ισχύς τους.
Δραστηριότητες:
 • Το Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το ΕΣΠ, στέλνει μια ομάδα 32 εργαζομένων από την υπάρχουσα κοινότητα προσφύγων της Αθήνας, προκειμένου να βοηθήσει τους Υπευθύνους των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας που ορίστηκαν από τις Ελληνικές Αρχές, το προσωπικό που ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία και σε άλλες ΜΚΟ και δραστηριοποιείται στα Κέντρα, να υιοθετήσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Υπεύθυνων, των ΜΚΟ και των εξυπηρετούμενων που μένουν στα Κέντρα.
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας με τις κοινότητες των ατόμων που φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά, και μένουν στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας και ενδυνάμωση της ικανότητα των κοινοτήτων να αντιμετωπίζουν την κατάσταση στο πεδίο.
 • Ενίσχυση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των εργαζομένων και της κοινότητας των προσφύγων στην Αθήνα.
Αποτελέσματα: Παροχή συγκεκριμένης ενημέρωσης στους Υπεύθυνους των Κέντρων προσωρινής φιλοξενίας και στο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στο πεδίο, ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών ώστε να ωφεληθούν τα άτομα που μένουν εκεί και εξασφάλιση παροχής κατάλληλου προστατευτικού πλαισίου για τα ευάλωτα άτομα.

Υποστήριξη των πανεπιστημιακών κοινοτικών οδών για πρόσφυγες-μετανάστες

Ημερομηνία Υλοποίησης:

Σεπτέμβριος 2016- Αύγουστος 2018

Συνεργάτες:

 • Πανεπιστήμιο Κολωνίας, Γερμανία
 • Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Ολλανδία

Στόχοι:

Το έργο επικεντρώνεται στις διαδικασίες της γλωσσικής προετοιμασίας και του ελέγχου γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών, καθώς και στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών τους αναγκών μετά την ένταξή τους.

Επιπροσθέτως το έργο εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη τωνπροσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην ορθή ενημέρωσή τους σε θέματα νομικά και ιατρικά κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμαστεί και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς.

Δραστηριότητες:

1: Προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για πρόσφυγες: Το IO1 αναλύει τα κριτήρια και τις διαδικασίες εισδοχής για πρόσφυγες / μετανάστες που καθορίζονται επί του παρόντος από τα ευρωπαϊκά ανώτατα ιδρύματα και εξετάζει προπαρασκευαστικά προγράμματα που μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδιάμεσες λύσεις για την ένταξη των προσφύγων σε πανεπιστημιακά προγράμματα. Η κύρια ομάδα ενδιαφέροντος είναι οι αιτούντες πρόσφυγες / μετανάστες που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ζητούν υποστήριξη από ένα τέτοιο ίδρυμα.

2: Θεσμική υποστήριξη για πρόσφυγες φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Το IO2 αφορά φοιτητές πρόσφυγες / μετανάστες που έχουν γίνει δεκτοί σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Αυτή η ομάδα φοιτητών αντιμετωπίζει προκλήσεις στην πλοήγηση στην ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή δομή, όπως γλωσσικά εμπόδια, οικονομικά εμπόδια, πολιτιστικές διαφορές κ.λπ. Αυτό το υπο-έργο εξετάζει τη δομή του πανεπιστημίου και τα συστήματα υποστήριξης των φοιτητών, προκειμένου να εντοπίσει και να βελτιώσει τα σχετικά συστήματα, στις ανάγκες αυτού του συγκεκριμένου φοιτητικού πληθυσμού.

3: Θεσμική υποστήριξη για πρόσφυγες μελετητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Το IO3 ασχολείται με πρόσφυγες / μετανάστες που ήδη έχουν ρόλο μελετητώνστα Πανεπιστήμια. Οι μελετητές αντιμετωπίζουν πάντα πρόσθετες προκλήσεις σε σύγκριση με τους μαθητές. Έτσι, αυτό το υπο-έργο εξετάζει τη δομή του πανεπιστημίου και τα συστήματα υποστήριξης των μελετητών προκειμένου να εντοπίσει και να προτείνει βελτιώσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προσφύγων που έχουν ήδη ξεκινήσει την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία ή έχουν ήδη ασχοληθεί με την ακαδημαϊκή έρευνα και τη διδασκαλία.

4: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω εμπλοκής και κινητοποίησης των κοινοτήτων: Το IO4 στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ενότητας για εκπαιδευτές σχετικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προσφύγων. Η ενότητα θα αναπτυχθεί με συμμετοχική μεθοδολογία και θα περιλαμβάνει την πρόσληψη και τη συμμετοχή βασικών κοινωνικών παραγόντων, όπως εκπροσώπων κοινοτήτων προσφύγων, κοινοτικών και εθελοντικών φορέων, καθώς και μέλη της πόλης. Οι στόχοι θα επιτευχθούν με δραστηριότητες όπως η εμπλοκή και η κινητοποίηση των κοινοτήτων, η μεθοδολογία της κατάρτισης των εκπαιδευτών, οι διαδικασίες ένταξης και κοινωνικής συνοχής κ.λπ.

5: Υποστήριξη προσφύγων σε θέματα υγείας και νόμου: Το IO5 περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενότητας για θέματα υγείας και νομικής φύσης σχετικά με πρόσφυγες / μετανάστες με σκοπό την παροχή κατάρτισης σε εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υγειονομική περίθαλψη και νομική υποστήριξη προσφύγων, στις χώρες υποδοχής. Επιπλέον, θα προταθούν καλές πρακτικές και συστάσεις σχετικά με την υγεία και τη νομική υποστήριξη των προσφύγων / μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnership (Higher Education)

To Πρόγραμμα S.U.C.RE. έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ)  μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συντονιστή το ΑΠΘ. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης:  το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (Universität zu Köln), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Vrije Universeteit Amsterdam) καθώς και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Greek Council for Refugees). Πρόκειται για μια διετή Στρατηγική Σύμπραξη (Strategic Partnership) στη Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το S.U.C.RE. επικεντρώνεται στις διαδικασίες της γλωσσικής  προετοιμασίας και του ελέγχου γνώσεων που απαιτούνται για την ορθή ένταξη των προσφύγων/μεταναστών στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών, καθώς και στην υποστήριξη των ακαδημαϊκών τους αναγκών μετά την ένταξή τους. Επιπροσθέτως εστιάζει στην ψυχοκοινωνική ένταξη/υποστήριξη των προσφύγων/μεταναστών, όπως επίσης και στην ορθή ενημέρωσή τους σε θέματα νομικά και ιατρικά κατά την είσοδό τους ή/και παραμονή τους στις ευρωπαϊκές χώρες υποδοχής. Το Πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα προετοιμάσει και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από εκπαιδευτές και ανώτατα ιδρύματα για τους παραπάνω σκοπούς.

 

Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning (Experience Crime)

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
 Διαχειριστής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
 Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Ελλάδα

Art.1, Ολλανδία

COSPE, Ιταλία

Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία
 Στήριξη: Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
 Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου της βιωματικής μάθησης, στοχευμένο στις ανάγκες της εκτελεστικής εξουσίας (αστυνομικοί, δικαστές / εισαγγελείς και νομικά επαγγέλματα) που ασχολείται με το ρατσιστικό έγκλημα, το έγκλημα μίσους και το ομοφοβικό έγκλημα. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση υπερβαίνει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, θέτοντας έμφαση στο «βίωμα» του εγκλήματος και σε μια διαδικασία μάθησης, όπου η γνώση είναι παράγωγο της εμπειρίας.
 Δραστηριότητες:
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) σχεδιασμός, πιλοτική χρήση και δωρεάν διάθεση «βιωματικών» ενοτήτων κατάρτισης και υλικού για εγκλήματα μίσους και συναφής φύσεως εγκλήματα,
β) κατάρτιση 90 δικαστών, 90 αξιωματικών της αστυνομίας και 90 νομικών από 3 χώρες,
γ) δημιουργία και εκπαίδευση δικτύου ειδικών,
δ) υλικό καλής πρακτικής έτοιμο και διαθέσιμο για χρήση,
ε) κοινωνική ευαισθητοποίηση στις ομάδες στόχου κάθε χώρας.
 Ιστοσελίδα:

http://addresshatecrime.eu/

Ενίσχυση της συμμετοχής και των ικανοτήτων των ΜΚΟ σχετικά με τις εξελίξεις στα «hotspots» της ΕΕ

 Περίοδος υλοποίησης: 1/3/2016 - 30/5/2017
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Τhe European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Pro-Asyl, the Greek Council for Refugees (GCR) and the Italian Council for Refugees (CIR)

 Χώρες υλοποίησης:

Greece

Κατηγορία:

Dutch Council for Refugees

 Στόχοι:

Με την πρωτοβουλία αυτή του έργου, το  DCR έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση και στη συμμετοχή των ΜΚΟ στις εξελίξεις γύρω από τα λεγόμενα «καυτά σημεία» της ΕΕ και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, με στόχο να εξασφαλιστεί η νομική προστασία και η κατάλληλη στήριξη για τους αιτούντες άσυλο που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νέα αυτή διαδικασία.

 Δραστηριότητες:

1) έρευνα και παρακολούθηση
2) συνηγορία και άσκηση πίεσης
3) ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών ΜΚΟ στην την παροχή νομικών υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης.

 Αποτελέσματα:

Οι δραστηριότητες αυτές θα οδηγήσουν:  

1) στη στήριξη των ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο (μέσω του ECRE) για την έρευνα και την παρακολούθηση των διαδικασιών γύρω από hotspots και τα προγράμματος μετεγκατάστασης.
2) Στην κατάρτιση μιας στρατηγικής των ΜΚΟ για την προστασία των προσφύγων και την υποστήριξή τους  σε σχέση με «hotspots» και τα προγράμματα μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών μεθόδων εργασίας και των διαδικασιών για τη συμμετοχή των ΜΚΟ, και
3) Στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ΕΣΠ, με τη δημιουργία νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής νομική βοήθεια και άλλη υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων εξετάζονται στα «hotspots».

FAIR (Ενίσχυση της Πρόσβασης για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών

 Περίοδος υλοποίησης: 2016
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

The project applicant is ICJ-EI. The national partners are Greek Council for Refugees (GCR) (EL), aditus foundation (MT), Fundacion Raices (ES), Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V. (B-UMF) (DE), Legal Clinic for Immigrant and Refugees (LCIR) (BG), Immigrant Council of Ireland (ICI) (IR), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) and Association for Legal Studies on Immigration (ASGI) (IT). Assistance will be provided by Child Rights Connect, the International Commission of Jurists (ICJ) and the AIRE Centre as associate partners. ICJ-EI will manage the activities and ensure the overall project coordination.

 Χώρες υλοποίησης:

IT, ES, MT, EL, BG, IR and DE

Κατηγορία:

JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034

 Στόχοι:

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν, σε κάθε μία από τις χώρες-στόχους, πρόσβαση σε μια ομάδα νομικών που μπορούν να τους εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2. Να δημιουργήσει μια ομάδα Ευρωπαίων νομικών με ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με τους μηχανισμούς προστασίας των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα δικαιώματα των παιδιών και καταστούν παράγοντες αλλαγής, τόσο στη χώρα τους όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

3. Να εξασφαλιστεί ότι οι νομικοί σε όλη την ΕΕ έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πώς να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά στα δικαιώματα των παιδιών, εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο.

 Δραστηριότητες:
 • Πέντε ενότητες κατάρτισης (modules) που καλύπτουν έξι γλώσσες για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών και τη νομική εκπροσώπηση των παιδιών των μεταναστών.
 • Επτά εθνικά προγράμματα κατάρτισης 20 δικηγόρων σε επτά χώρες. 
 • Ευρωπαϊκή στρατηγική άσκησης προσφυγών σε διεθνείς μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών.
 • Επέκταση της στήριξης και της καθοδήγησης των 140 εκπαιδευόμενων νομικών.
 Αποτελέσματα:

1. Αύξηση της γνώσης και κατανόησης 140 νομικών σε 7 χώρες σχετικά με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων του παιδιού, τους διεθνείς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα παιδιά των μεταναστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη.

2. Δημιουργία ομάδας τουλάχιστον 21 δικηγόρων (3 ανά χώρα), που θα εκπαιδευτούν στη στρατηγική της ασκήσεως των προσφυγών ενώπιον διεθνών δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

3. Η ύπαρξη μηχανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, CRC και CESCR) ενισχύεται με την προοπτική οι νομικοί να προσφεύγουν για υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών και των μεταναστών διεθνώς.

4. Πρόσβαση σε ενότητες κατάρτισης και εργαλείων μάθηση για τουλάχιστον 3000 νομικούς σε όλη την ΕΕ οι οποίοι υποστηρίζουν την προάσπιση των διακαιωμάτων των παιδιών των μεταναστών.

Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union
"This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Greek Council of Refugees and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission."

 

Ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυση των κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την προάσπιση και άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους

 Περίοδος υλοποίησης: Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016
 Διαχειριστής: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα
 Στήριξη:

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 Στόχοι:

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων των προσφυγικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ σχολείων και κοινοτήτων με σκοπό:

 - την ομαλή και μακροπρόθεσμη ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την ικανοποιητική άσκηση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι αιτούντες άσυλο και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στη χώρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έντονα πλέον τον κίνδυνο στέρησης κάθε μέσου εξασφάλισης μέσων επιβίωσης, τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησής τους, τον κίνδυνο να καταστούν θύματα δυσμενών διακρίσεων ή ακόμα και θύματα ρατσιστικής βίας, και 

-  την έμπρακτη ευαισθητοποίηση παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και, κατά συνέπεια, την ενεργή ένταξή τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

 Δραστηριότητες:
 • Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Συνεργασίας με Κοινότητες Προσφύγων για την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη χαρτογράφηση των ειδικών χαρακτηριστικών και των αναγκών των κοινοτήτων που διαβιούν στη χώρα μας
 • Ενίσχυση της διαπολιτισμικής αγωγής μέσω της διεξαγωγής δεκαπέντε δράσεων διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής, με θέμα «Ένα παιδί πρόσφυγας ονειρεύεται όπως εσύ» οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενημέρωση παιδιών και εκπαιδευτικών σε θέματα προσφύγων από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΣΠ.
 • Διεξαγωγή Ομάδων Κοινής Δράσης, οι οποίες θα συσταθούν από μέλη κοινοτήτων, εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο τον εντοπισμό κοινών προβλημάτων/τρόπων επίλυσής τους σε σχέση με την πρόσβαση στα δικαιώματα/υπηρεσίες, την ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου και τη διοργάνωση περαιτέρω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στα θέματα που θα εντοπιστούν. Οι εργασίες των εν λόγω Ομάδων θα παρουσιασθούν σε δύο Ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,:

α) 40 ενημερωτικές επισκέψεις σε Κοινότητες Προσφύγων,
β) 15 δράσεις διαπολιτισμικού διαλόγου σε σχολεία της Αττικής,
γ) δημιουργία ενημερωτικού υλικού,
δ) σύσταση 4 μικτών ομάδων για διαπολιτισμικό διάλογο.
ε) Newsletters έργου

 

 Ημερίδα:
 Μελέτη:
Increasing the capacity of law enforcement authorities to tackle racist crime, hate crime and homophobic crime through experiential learning (Experience Crime)

 Περίοδος υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2016
 Διαχειριστής: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
 Συνεργάτες:

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελλάδα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, Ελλάδα

Art.1, Ολλανδία

COSPE, Ιταλία

Hungarian Helsinki Committee, Ουγγαρία
 Χώρες υλοποίησης: Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία
 Στήριξη: Co-funded by the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
 Στόχοι: Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου της βιωματικής μάθησης, στοχευμένο στις ανάγκες της εκτελεστικής εξουσίας (αστυνομικοί, δικαστές / εισαγγελείς και νομικά επαγγέλματα) που ασχολείται με το ρατσιστικό έγκλημα, το έγκλημα μίσους και το ομοφοβικό έγκλημα. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση υπερβαίνει τις παραδοσιακές προσεγγίσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, θέτοντας έμφαση στο «βίωμα» του εγκλήματος και σε μια διαδικασία μάθησης, όπου η γνώση είναι παράγωγο της εμπειρίας.
 Δραστηριότητες:
 Αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

α) σχεδιασμός, πιλοτική χρήση και δωρεάν διάθεση «βιωματικών» ενοτήτων κατάρτισης και υλικού για εγκλήματα μίσους και συναφής φύσεως εγκλήματα,
β) κατάρτιση 90 δικαστών, 90 αξιωματικών της αστυνομίας και 90 νομικών από 3 χώρες,
γ) δημιουργία και εκπαίδευση δικτύου ειδικών,
δ) υλικό καλής πρακτικής έτοιμο και διαθέσιμο για χρήση,
ε) κοινωνική ευαισθητοποίηση στις ομάδες στόχου κάθε χώρας.
 Ιστοσελίδα:

http://addresshatecrime.eu/

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022