ΔΙΕΥΘ_140721

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 140721

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Διευθυντής/τρια

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

 

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

 

Το Ε.Σ.Π. προκηρύσσει θέση Διευθυντή/τριας με έδρα την Αθήνα. Η θέση θα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Π.

 

 

Αρμοδιότητες

 

 • Είναι υπεύθυνη/ος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΕΣΠ καθώς και των κατευθυντηρίων γραμμών και των γενικών αρχών λειτουργίας που θέτει αυτό.
 • Είναι υπεύθυνη/ος για τον συνολικό διοικητικό συντονισμό των τμημάτων, υπηρεσιών και γραφείων όπου υφίσταται παρουσία του ΕΣΠ, καθώς και των αποστολών προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενιαία λειτουργία και υλοποίηση δράσεων του φορέα.
 • Διασφαλίζει την δημιουργία διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας των τμημάτων και υπηρεσιών του οργανισμού και έχει την ευθύνη της τήρησής τους.
 • Είναι υπεύθυνη/ος για την έγκαιρη και σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για επικοινωνία και χρηματοδότηση μέσω χορηγιών και δωρεών, όπως επίσης του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
 • Είναι υπεύθυνη/ος για την παρακολούθηση εφαρμογής των εν λόγω σχεδίων και την ενημέρωση του Δ.Σ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν αυτό ζητηθεί από το Δ.Σ.
 • Εποπτεύει την γενική οικονομική λειτουργία του οργανισμού και παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών για την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Προτείνει στρατηγικές και πολιτικές στο Δ.Σ. για την περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού.
 • Αναπτύσσει και διατηρεί επαφές και συνεργασίες με εταίρους, με δωρητές καθώς και με κρατικούς φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του οργανισμού ενημερώνοντας το Δ.Σ. για τις εξελίξεις επί των θεμάτων που αφορούν τον φορέα.
 • Εκπροσωπεί το ΕΣΠ σε εκδηλώσεις, συναντήσεις που η πρόσκληση αφορά στο αντίστοιχο επίπεδο θέσης ή/και συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με χρηματοδότες/τριες ή υποψήφιους χρηματοδότες/τριες.
 • Σέβεται την διαφορετικότητα και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί το ΕΣΠ και επιμελείται την τήρηση του από όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες.

 

 

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε Κοινωνικές/Πολιτικές/Ανθρωπιστικές/Οικονομικές/Διοικητικές Επιστήμες ή άλλο συναφές με τους σκοπούς του ΕΣΠ αντικείμενο.
 • Προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό κοινωνικό φορέα ή σε φορέα της κοινωνίας των πολιτών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Άριστη γνώση εφαρμογών πακέτου Microsoft Office.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε συνθήκες πίεσης με αποτελεσματικότητα.
 • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης  εργασιακών ζητημάτων και ικανότητα κατανομής εργασιών.
 • Οργανωτική, διευθυντική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων.

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό, υποβολή και εφαρμογή προτάσεων χρηματοδότησης.
 • Πολύ καλή γνώση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).
 • Γνώσεις και εμπειρία σχεδίασης, κατάρτισης και παρακολούθησης εκτέλεσης προϋπολογισμού καθώς και εμπειρία σύνταξης, ανάλυσης, παρακολούθησης οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών αναφορών και στοιχείων.
 • Εμπειρία προγραμματισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης προμηθειών.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με θέμα: ΔΙΕΥΘ_140721

                                            

  

Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής,
ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες.

    

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  27/08/2021 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφορα Δρασης

90% Παροχες προς προσφυγες
10% Δοικητικα εξοδα

Πιστοποιηση ISO

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322
Οργανισμός Πιστοποίησης: TUV Austria

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021