Να τερματιστεί άμεσα η παράνομη πρακτική της κράτησης αναγνωρισμένων προσφύγων

04.12.20

Προσφυγή του ΕΣΠ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) καταγράφει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την πρακτική της εφαρμογής μέτρων διοικητικής κράτησης εις βάρος πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες/δικαιούχοι επικουρικής προστασίας). Η πρακτική αυτή λαμβάνει χώρα επί τη βάσει επικαλούμενων λόγων δημόσιας τάξης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις που είναι σε γνώση του ΕΣΠ, σε κάθε περίπτωση δεν αιτιολογούνται επαρκώς.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι απολύτως αντίθετη με το νομοθετικό πλαίσιο καθότι καμία διάταξη του εθνικού και ενωσιακού δικαίου δεν επιτρέπει την κράτηση αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας.

Επιπλέον, όπως έχει διαπιστωθεί «το έλλειμμα ως προς την αιτιολογία, όταν αυτή ανάγεται σε λόγους δημόσιας τάξης, αποτελεί μια πάγια σχεδόν διαπίστωση […] Η παγίωση μιας τέτοιας πρακτικής, μέσω της συχνής επίκλησης του ποινικού όρου της επικινδυνότητας ως δικαιολογητική βάση για την έκδοση διοικητικών πράξεων, δημιουργεί επιπλέον ζητήματα εργαλειοποίησης του ποινικού δικαίου.»  (Συνήγορος του Πολίτη, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - Ειδική έκθεση 2018; Συνήγορος του Πολίτη, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - Ειδική έκθεση 2019 )

Συγκεκριμένα και συμφωνά με την ακολουθούμενη πρακτική, αναγνωρισμένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, τίθενται υπό κράτηση για επικαλούμενους λόγους δημόσιας τάξης και την ίδια στιγμή η αστυνομία εισηγείται προς την Υπηρεσία Ασύλου, την ανάκληση του καθεστώτος  διεθνούς προστασίας. Η υποβολή από μέρους των αστυνομικών αρχών πρότασης ανάκλησης του καθεστώτος, δεν νομιμοποιεί το επιβληθέν μέτρο κράτησης, καθώς η Υπηρεσία Ασύλου και εν συνεχεία οι Επιτροπές Προσφυγών παραμένουν οι μόνες αρμόδιες αρχές για να αποφανθούν σχετικά με την ανάκληση ή μη του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικασίας και εγγυήσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Επιπλέον δε και σε ότι αφορά τις υποθέσεις που είναι σε γνώση του ΕΣΠ, μέχρι και σήμερα τα σχετικά αιτήματα ανάκλησης του χορηγηθέντος καθεστώτος που έχουν υποβληθεί από την αστυνομία έχουν απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης, οι οποίες έχουν κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.   

Το ΕΣΠ έχει ήδη αναλάβει την νομική εκπροσώπηση, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, σημαντικού αριθμού κρατουμένων που έχουν τεθεί υπό αυθαίρετη κράτηση, παρά το γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, εξαιτίας της αναφερόμενης πρακτικής των ελληνικών αρχών,  και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Στις 30/11/2020, το ΕΣΠ υπέβαλε προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για λογαριασμό αναγνωρισμένου πρόσφυγα, ο οποίος κρατείται σε κέντρο κράτησης για χρονικό διάστημα πλέον των τεσσάρων μηνών, στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης πρακτικής. 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καλεί τις αρμόδιες αρχές να τερματίσουν άμεσα την παράνομη διοικητική πρακτική της κράτησης αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας, και υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή στερείται νομικής βάσης και αντιβαίνει ευθέως στις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria