ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠ

24.12.14

Αγαπητά μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ε.Σ.Π. και την εν εξελίξει απεργία του προσωπικού:

Με το τέλος του 2014, το ΕΣΠ δεν έχει λάβει απάντηση σχετικά με την ανανέωση προγραμμάτων που χρηματοδοτούν δράσεις του από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ ταυτόχρονα προγράμματα με χρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων λήγουν οριστικά και η αντικατάστασή τους είναι αβέβαιη.  Αξίζει να σημειωθεί ότι  τα παραπάνω προγράμματα, ιδίως τα προγράμματα από το ΕΤΠ, αποτελούσαν για χρόνια τον βασικό κορμό χρηματοδότησης του ΕΣΠ, ότι  έγινε και γίνεται μεγάλη προσπάθεια εξεύρεσης νέων τρόπων  χρηματοδότησης και ότι η προσπάθεια αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό αποδώσει καρπούς. Χωρίς τη προσπάθεια αυτή, η συνολική χρηματοδότηση δράσεων της οργάνωσης για το  έτος 2015 θα ήταν ιδιαίτερα επισφαλής.

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες – τόσο  την οικονομική κατάσταση του ΕΣΠ όσο και την πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί -  η ανανέωση προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια, ούτε ως προς την επιβεβαίωση της ανανέωσης ούτε ως προς τον χρόνο έναρξης της χρηματοδότησης. Συνεπώς, λόγω των παραπάνω ιδιαίτερων συνθηκών, η συνέχιση της απασχόλησης προσωπικού χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία χρηματοδότηση από προγράμματα για την κάλυψη της αντίστοιχης μισθοδοσίας συνιστά κίνδυνο για την βιωσιμότητα του ΕΣΠ αλλά και την τήρηση των νόμιμων  υποχρεώσεών του έναντι του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που παρέχουν για χρόνια την εργασία τους στο ΕΣΠ και εξαρτούν την εργασιακή τους επιβίωση από τη βιωσιμότητα του ΕΣΠ. Όπως είναι γνωστό, η καταβολή της μισθοδοσίας στους εργαζόμενους στο ΕΣΠ παρουσιάζει, ήδη σήμερα, ιδιαίτερη καθυστέρηση λόγω καθυστερήσεων ιδίως στην κρατική χρηματοδότηση. Υπό τις νέες συνθήκες, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καν η εγγύηση καταβολής της μισθοδοσίας.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνεδρίασή του την Τρίτη 16.12, την λήξη των σχέσεων εργασίας με ορισμένα μέλη του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας στις 31.12. Η απόφαση αυτή λήφθηκε αφού ζητήθηκε η άποψη του εμπλεκόμενου συντονιστή, εγγράφως και προφορικώς τόσο πριν όσο μετά την συνεδρίαση, και αφού δεν υπήρχαν πια χρονικά περιθώρια αναμονής οριστικών  απαντήσεων σε αιτήσεις χρηματοδότησής μας. Στην διαδικασία αυτή θα τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις καλόπιστου εργοδότη.

Επίσης, το ΕΣΠ συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη στήριξη και ενίσχυση των δράσεων και της λειτουργίας του με θετικά αποτελέσματα. Η ανάληψη νέων προγραμμάτων για το έτος 2015, δεδομένου ότι αναμένουμε άμεσα θετικές εξελίξεις σε αιτήσεις που έχουμε ήδη υποβάλει για δράσεις μέσα στο έτος αυτό, επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να επανεξετάσει την κατάσταση με την έναρξη του νέου χρόνου και να διαπιστώσει τη δυνατότητα κάλυψης νέων θέσεων.

Το σωματείο εργαζομένων του ΕΣΠ και το σωματείο βάσης εργαζομένων σε ΜΚΟ ενημέρωσαν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ότι θα προχωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίηση από χθες Τρίτη 23 Δεκεμβρίου καταγγέλλοντας την απόφαση ως καταχρηστική και ζητώντας την κάλυψη όλων των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠ -και τα μέλη του σε ατομικό επίπεδο- έχει  καταβάλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχισθεί η ομαλή λειτουργία του ΕΣΠ,  η παροχή των υπηρεσιών του προς τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και η τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων του Σωματείου του ΕΣΠ,  ως εργοδότη,  έναντι των εργαζομένων, είτε παραμένουν είτε διακόπτουν τη παροχή υπηρεσιών τους προς το ΕΣΠ και στο πλαίσιο αυτό θα καλέσει σε συνάντηση το ΔΣ του σωματείου εργαζομένων στο ΕΣΠ ώστε να εξηγηθεί περαιτέρω η ως άνω απόφαση, με βάση τα ανωτέρω πραγματικά γεγονότα και δεδομένα.

Εφόσον η απεργιακή κινητοποίηση συνεχισθεί ωστόσο και η λειτουργία του ΕΣΠ παρακωλύεται, προτίθεται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Θα σας τηρούμε ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του ΕΣΠ

Η Πρόεδρος

 

 

 

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management