PRESS RELEASE - NEWS FEED

Μαρτυρία: Romeo Bouvala Abuka

08/02/2012

8/2/2012

Στις 26 Δεκεμβρίου 2011 με πηρέ τηλέφωνο αδελφός του θύματος και μου είπε ότι  «Πέρασε ο αδελφός μου στα σύνορα Τουρκίας –Ελλάδος και συμφωνά με την παρέα του η πιρόγα που ανέβηκαν μαζί με τους φίλους του μπήκαν νερά στη πιρόγα περνώντας το ποτάμι. Αφού κανέναν ανάμεσα τους δεν ήξερε να κολυμπήσει μετά πήδηξαν οι τρεις από πιρόγα και γλίτωσαν.

Σχετικά με τα σχέδια δημιουργίας φράχτη στον Έβρο

04/01/2011

4/1/2011

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή για δημιουργία φράχτη στα σύνορα με την Τουρκία στον Έβρο, με σκοπό τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης προς τη χώρα μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία μας για τους κινδύνους, που κρύβονται πίσω από ένα τέτοιο εγχείρημα σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την προστασία των προσφύγων ειδικότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

10/12/2010

10/12/2010

Η λέξη «ελληνικό», στην ονομασία «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες»,  ίσως για κάποιους να παραπέμπει στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα είναι αλήθεια ότι εσφαλμένα, κάποιοι πίστευαν ή πιστεύουν ότι το ΕΣΠ αποτελεί μία κρατική υπηρεσία. Ίσως αυτή η παρανόηση να οφείλεται και στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, ουσιαστικά ανίκανο, ανεπαρκές και αδιάφορο να προστατεύσει τους πρόσφυγες, με πολύ μεγάλη ευκολία τους παραπέμπει στο ΕΣΠ ή σε κάποια άλλη σχετική ΜΚΟ, προκειμένου στην κυριολεξία να τους ξεφορτωθεί και να αποποιηθεί τις ευθύνες του.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

30/01/2010

Για τη διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος, οι εργαζόμενοι του ΕΣΠ που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών που πραγματοποιεί το Σωματείο δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας που περιληπτικά βασίζεται στις εξής αρχές :

  • Εμπιστευτικότητα: Πέραν των νομικών & συμβατικών υποχρεώσεων, οι ηθικές αρχές του Σωματείου επιβάλλουν την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στο Σωματείο ή τους προμηθευτές του.

  • Ελεύθερος ανταγωνισμός: Οι αιτήσεις για προσφορά γίνονται με αυστηρούς κανόνες που εγγυώνται ελεύθερο ανταγωνισμό και υγιή σχέση μεταξύ του ΕΣΠ και των προμηθευτών του.

  • Ίση και δίκαιη μεταχείριση των προμηθευτών: Οι αιτήσεις για προσφορά που αποστέλλονται στους υποψηφίους προμηθευτές προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους επιβάλλεται να είναι όμοιες, να παρέχεται ο ίδιος χρόνος προετοιμασίας των προσφορών σε όλους και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις να δίδονται σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές ταυτόχρονα.

  • Σεβασμός στις δεσμεύσεις: Όλο το προσωπικό του Σωματείου έχει την υποχρέωση να σέβεται τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις ύπαρξης διαφωνιών ή και διαφορετικών ερμηνειών όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσής των με κοινά αποδεκτό τρόπο.  

  • Προτεραιότητα στις ποιοτικές απαιτήσεις: Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας προμηθειών του Σωματείου είναι η έγκαιρη και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ποιοτικές απαιτήσεις κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των διαφόρων έργων/ προγραμμάτων του Σωματείου σε υλικά και υπηρεσίες, με τους κατά το δυνατόν βέλτιστους όρους (τιμή, τρόπος πληρωμής, εγγυήσεις κλπ.) που προσφέρει η εγχώρια, τοπική και εάν απαιτείται και η διεθνής αγορά.

  • Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων: Καταστάσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα εργαζομένου του Σωματείου έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΣΠ πρέπει να αποφεύγονται. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι στο Σωματείο και ειδικότερα οι απασχολούμενοι με τις προμήθειες δεν επιτρέπεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, να δέχονται δώρα ή χρήματα ή χρηματικές διευκολύνσεις με την μορφή δανεισμού, ή  να αντλούν προσωπικά οφέλη από εν ενεργεία ή εν δυνάμει προμηθευτές του ΕΣΠ ή να προβαίνουν σε δεσμεύσεις σε βάρος του ΕΣΠ και υπέρ των προμηθευτών , ή να προωθούν εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς άμεσα ή μέσω συγγενικών τους προσώπων.

  • Διαφάνεια στην τεκμηρίωση: Κάθε ενέργεια που αφορά σε προμήθεια τεκμηριώνεται από σχετικά έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων τα οποία αποθηκεύονται για τουλάχιστον 6 χρόνια στους χώρους του ΕΣΠ.

  • Αντιμετώπιση κακών πρακτικών από εργαζόμενους του ΕΣΠ ή και προμηθευτές:  Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η ευνοϊκή μεταχείριση προμηθευτή ή η προσπάθεια προμηθευτή για επηρεασμό του προσωπικού του ΕΣΠ προς όφελος του, η Διοίκηση του Σωματείου θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του ΕΣΠ, μέσω της διερεύνησης, της απόδοσης ευθυνών και της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών στο προσωπικό της που εμπλέκεται, ενώ θα απορρίπτεται ο προμηθευτής , η τυχόν συμφωνία θα ακυρώνεται και δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε προσφορά του.  

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2022