Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έξι (6) οχημάτων για το γραφείο Θεσσαλονίκης

12.10.20

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ITB/GCR/2020/142

 

Ημερομηνία:12/10/2020

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ITB) ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

 1. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την μίσθωση έξι (6) οχημάτων για το νέο του γραφείο στη Θεσσαλονίκη.
 2. Η εταιρεία σας, παράλληλα και με άλλες εταιρείες, καλείται να υποβάλλει έγγραφη ενσφράγιστη προσφορά για την μίσθωση των ως άνω οχημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα. Επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

Παράρτημα «1» «Γενικοί Όροι Προμήθειας – Terms of Reference»

Παράρτημα «2» «Έντυπο Επιβεβαίωσης και Αναγνώρισης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος»

Παράρτημα «3» «’Εντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή»

Παράρτημα «4» «Έντυπο Στοιχείων Προμηθευτή»

Παράρτημα «5» «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς»


 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ:

Θα εκτιμούσαμε την εκ μέρους σας ενημέρωσή μας για την παραλαβή της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, μέσω απαντητικού e-mail προς την ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , καθώς επίσης και για το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς εκ μέρους σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υποβολή των Προσφορών ΔΕΝ πρέπει να γίνει μέσω της παραπάνω διεύθυνσης e-mail.


 1. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι υποβάλλοντες προσφορά έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν συνοπτικό έγγραφο αίτημα για συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή άλλες ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση, μέσω e-mail προς την ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Η προθεσμία για την παραλαβή ερωτήσεων είναι  έως την 27/10/2020 και μέχρι 15:00μμ τοπική ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το ΕΣΠ θα προβεί στη συγκέντρωση μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία των ερωτήσεων από όλους τους υποβάλλοντες προσφορά υποψήφιους προμηθευτές και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα κοινοποιήσει ταυτόχρονα σε όλους τους υποψήφιους οποιαδήποτε απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση, χωρίς να αποκαλύπτονται τα στοιχεία του ερωτώμενου.


 1. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Η προσφορά σας θα πρέπει να ετοιμαστεί στα Ελληνικά, καθώς και η συμπλήρωση στα Ελληνικά όλων των απαιτούμενων στοιχείων των επισυναπτόμενων Παραρτημάτων.

Παρακαλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα. Προσφορές που δεν συμμορφώνονται με τους απαιτούμενους μορφότυπους, ενδέχεται να μη ληφθούν υπόψη στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η επισύναψη αντιγράφων της προσφοράς σας σε οποιαδήποτε αλληλογραφία αποστέλλεται απευθείας υπόψιν του υπευθύνου προμηθειών, ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του προσωπικού του ΕΣΠ εκτός από την αποστολή στην  διεύθυνση υποβολής, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της προσφοράς

Παρακαλούμε να αποστείλετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στην διεύθυνση που αναφέρεται στο «Υποβολή Προσφοράς», παράγραφος 7 του παρόντος εγγράφου.


 1. Περιεχόμενα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Οικονομική Προσφορά  πρέπει να περιλαμβάνει μια συνολική προσφορά σε ένα νόμισμα, το Ευρώ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (τιμή «all-inclusive»). Η συνιστώσα της τιμής θα πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτη για όλη τη διάρκεια της ισχύος προσφοράς.

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα «5». Προσφορές που περιλαμβάνουν διαφορετική διάρθρωση τιμών, ενδέχεται να μην γίνουν αποδεκτές.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εσωκλείεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του φακέλου της προσφοράς με την ένδειξη εξωτερικά του φακέλου της οικονομικής προσφοράς «Οικονομική Προσφορά για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ITB/GCR/2020/142» και να περιλαμβάνει την συνολική τιμή με Φ.Π.Α»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

α)         Το ΕΣΠ δεν απαλλάσσεται από κανένα άμεσο φόρο ή τελωνειακό δασμό. Με βάση αυτό το πλαίσιο, η τιμή θα πρέπει να δοθεί με ΦΠΑ.

β)         Το ΕΣΠ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλέξει τον μειοδότη μέσα στο διάστημα αυτό. Οι τυπικοί όροι πληρωμής του ΕΣΠ είναι εντός 10 εργασίμων ημερών κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Γραφείου Προμηθειών του ΕΣΠ.

γ)         Το τυχόν κόστος προετοιμασίας της προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε λοιπών εξόδων πραγματοποιούνται από τον υποβάλλοντα προσφορά υποψήφιο προμηθευτή, δεν αποζημιώνονται και ούτε μπορεί να θεωρηθούν ως άμεσο κόστος της ανάθεσης.


 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές θα πρέπει να :

α)         Υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο όπου στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφονται στο αριστερό τμήμα αυτού τα στοιχεία του υποβάλλοντος προσφορά προμηθευτή και στο δεξιό τμήμα να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού , ήτοι ο τίτλος του διαγωνισμού, ο αριθμός της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και η διεύθυνση αποστολής του ΕΣΠ.   

β)         Περιέχουν στο εσωτερικό του φακέλου προσφοράς τα Παραρτήματα «2» & «4» της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  Επιπρόσθετα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το Έντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή ως υπόδειγμα  Παραρτήματος 3 μόνον εφόσον η προσφορά υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο.

γ)         Επιπλέον των ανωτέρω  στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ανεξάρτητο εσώκλειστο φάκελο και η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 6 της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

δ)         Φέρουν το επίσημο λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα τα έντυπα που εσωκλείονται,  προσδιορίζοντας σαφώς την νομική της υπόσταση.

ε)         Περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο όπου θα υπάρχει η ένδειξη «Πρωτότυπο» στο κάτω μέρος εκάστου εγγράφου.    

στ)       Αποσταλούν με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή να παραδοθούν μέχρι τις 03/11/2020 και μέχρι 15.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος στην ακόλουθη διεύθυνση:

«Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες - ΕΣΠ

Σολωμού 25 – Εξάρχεια

Αθήνα, ΤΚ 106 82

Υπόψη κας Καραβίδα»

ΠΡΟΣΟΧΗ:

α)         Η ανωτέρω ημερομηνία αφορά την παραλαβή της προσφοράς. Τυχόν προσφορές που θα παραληφθούν από το τμήμα προμηθειών μετά την λήξη της ανωτέρω προσθεσμίας , ακόμη και εάν φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου εντός του χρονικού διαστήματος λήψης της προσφοράς, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

β)         Προσφορές που έχουν αποσταλεί μέσω φαξ ή e-mail,  δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

γ)         Το ΕΣΠ μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να επεκτείνει την προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, ειδοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους υποψήφιους προμηθευτές. Η επέκταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει την τροποποίηση των εγγράφων της προκήρυξης τα οποία έχουν προετοιμαστεί από το ΕΣΠ με δική του πρωτοβουλία, ή σε απάντηση ενός διευκρινιστικού αιτήματος που έχει υποβληθεί από υποψήφιο προμηθευτή.

δ)         Αποτελεί δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε ότι η προσφορά σας έχει παραληφθεί κανονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.


 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

α)         Η αξιολόγηση της προσφοράς και η λήψη απόφασης για την επιλογή του προμηθευτή θα γίνει μέχρι τις 06/11/2020. Μετά την λήξη της ισχύος των προσφορών και εφόσον το ΕΣΠ δεν έχει ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία , ο διαγωνισμός θεωρείται άκυρος.  

β)         Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, το άνοιγμα των φακέλων προσφορών και τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών – πλήν της οικονομικής προσφοράς- από την επιτροπή διαγωνισμού του ΕΣΠ για την συμφωνία τους με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, παράγραφος 4 του Παραρτήματος «1».


 1. ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

α)         Το ΕΣΠ δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές, και δεν αυτοδεσμεύεται κατά κανένα τρόπο ως προς την επιλογή της εταιρείας που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Επιπλέον, η προμήθεια θα ανατεθεί στην προσφορά που θα θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις ανάγκες, και ταυτόχρονα θα είναι σε συμφωνία με τις γενικές αρχές του ΕΣΠ, συμπεριλαμβανομένων και της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της καλύτερης δυνατής σχέσης ποιότητας- τιμής. 

 

β)         Το ΕΣΠ έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά πριν την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή ή να ακυρώσει την διαγωνιστική διαδικασία απορρίπτοντας όλες τις προσφορές σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την προετοιμασία της προσφοράς από πλευράς προσφέροντος.


 1. ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η πληρωμή  του μειοδότη θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Παραρτήματος «1».


 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α)         Η μίσθωση των έξι οχημάτων υπόκειται στους όρους του παρόντος εντύπου πρόσκλησης ενδιαφέροντος Αρ. ITB/GCR/2020/142 καθώς και στους Γενικούς Όρους Σύμβασης του ΕΣΠ που τηρούνται στον σύνδεσμο http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/terms. ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

β)         Eίναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας προμηθευτή η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠ http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/supplier-form.  Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Εντύπου Συναίνεσης Προμηθευτή  εφόσον ο υποβάλλων προσφορά είναι φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο.  Το παραπάνω έντυπο μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΠ https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/Entypo_Sinainesis_Promitheytwn.pdf

γ)         Το ΕΣΠ ενθαρρύνει κάθε υποψήφιο προμηθευτή να αποφεύγει και να προλαμβάνει συμπεριφορές που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν απάτη ή εναρμονισμένες πρακτικές σε βάρος των συμφερόντων του ΕΣΠ ή και των τρίτων συνεργατών του, το ΕΣΠ υποχρεούται στην διερεύνηση και στην ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

Για την διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, το ΕΣΠ και οι εργαζόμενοι σε αυτό δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας, οι αρχές του οποίου δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :  http://www.gcr.gr/index.php/el/news/procurement/conduct

δ)         Το ΕΣΠ παροτρύνει όλους τους συνεργαζόμενους προμηθευτές ή και νέους προσφέροντες να προσαρμόσουν την επιχειρησιακή τους στρατηγική και τις τακτικές τους προκειμένου να είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές του οικουμενικού συμφώνου και του κώδικα προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κατάργηση των διακρίσεων στην εργασία – απασχόληση, στην κατάργηση της παιδικής εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πάταξη της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της. Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται στον σύνδεσμο : https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες των διαδικασιών διαγωνισμού. Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές μπορεί να επιφέρει ακύρωση της προσφοράς σας.

Αναμένοντας την απάντησή σας,

 

Με εκτίμηση,

Yπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών                             

 

 

Ανθή Καραβίδα                      

 

Our Efficiency

 • 90% Program Services
 • 10% Management