ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για τη διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος, οι εργαζόμενοι του ΕΣΠ που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών που πραγματοποιεί το Σωματείο δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας που περιληπτικά βασίζεται στις εξής αρχές :

  • Εμπιστευτικότητα: Πέραν των νομικών & συμβατικών υποχρεώσεων, οι ηθικές αρχές του Σωματείου επιβάλλουν την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στο Σωματείο ή τους προμηθευτές του.

  • Ελεύθερος ανταγωνισμός: Οι αιτήσεις για προσφορά γίνονται με αυστηρούς κανόνες που εγγυώνται ελεύθερο ανταγωνισμό και υγιή σχέση μεταξύ του ΕΣΠ και των προμηθευτών του.

  • Ίση και δίκαιη μεταχείριση των προμηθευτών: Οι αιτήσεις για προσφορά που αποστέλλονται στους υποψηφίους προμηθευτές προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους επιβάλλεται να είναι όμοιες, να παρέχεται ο ίδιος χρόνος προετοιμασίας των προσφορών σε όλους και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις να δίδονται σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές ταυτόχρονα.

  • Σεβασμός στις δεσμεύσεις: Όλο το προσωπικό του Σωματείου έχει την υποχρέωση να σέβεται τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις ύπαρξης διαφωνιών ή και διαφορετικών ερμηνειών όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσής των με κοινά αποδεκτό τρόπο.  

  • Προτεραιότητα στις ποιοτικές απαιτήσεις: Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας προμηθειών του Σωματείου είναι η έγκαιρη και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ποιοτικές απαιτήσεις κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των διαφόρων έργων/ προγραμμάτων του Σωματείου σε υλικά και υπηρεσίες, με τους κατά το δυνατόν βέλτιστους όρους (τιμή, τρόπος πληρωμής, εγγυήσεις κλπ.) που προσφέρει η εγχώρια, τοπική και εάν απαιτείται και η διεθνής αγορά.

  • Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων: Καταστάσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα εργαζομένου του Σωματείου έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΣΠ πρέπει να αποφεύγονται. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι στο Σωματείο και ειδικότερα οι απασχολούμενοι με τις προμήθειες δεν επιτρέπεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, να δέχονται δώρα ή χρήματα ή χρηματικές διευκολύνσεις με την μορφή δανεισμού, ή  να αντλούν προσωπικά οφέλη από εν ενεργεία ή εν δυνάμει προμηθευτές του ΕΣΠ ή να προβαίνουν σε δεσμεύσεις σε βάρος του ΕΣΠ και υπέρ των προμηθευτών , ή να προωθούν εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς άμεσα ή μέσω συγγενικών τους προσώπων.

  • Διαφάνεια στην τεκμηρίωση: Κάθε ενέργεια που αφορά σε προμήθεια τεκμηριώνεται από σχετικά έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων τα οποία αποθηκεύονται για τουλάχιστον 6 χρόνια στους χώρους του ΕΣΠ.

  • Αντιμετώπιση κακών πρακτικών από εργαζόμενους του ΕΣΠ ή και προμηθευτές:  Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η ευνοϊκή μεταχείριση προμηθευτή ή η προσπάθεια προμηθευτή για επηρεασμό του προσωπικού του ΕΣΠ προς όφελος του, η Διοίκηση του Σωματείου θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του ΕΣΠ, μέσω της διερεύνησης, της απόδοσης ευθυνών και της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών στο προσωπικό της που εμπλέκεται, ενώ θα απορρίπτεται ο προμηθευτής , η τυχόν συμφωνία θα ακυρώνεται και δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε προσφορά του.  

Our Efficiency

90% Program services
10% Management

ISO Certification

Certified with ISO 9001: 2015
No. 20001210004322
by TUV Austria

JOIN OUR MAILING LIST

 

Follow us

Copyright: © Greek Council for Refugees 2017-2021