Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει  στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λογιστικών εργασιών για το γραφείο του στην Αθήνα, όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (RFQ).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/el/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019  και μέχρι τις 12.00  τοπικής ώρας, υπογεγραμμένες , σφραγισμένες (προαιρετικά) , μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Το Γραφείο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) στην Αθήνα, που εδρεύει στην οδό Σολωμού 25, στα Εξάρχεια, αναζητεί προσφορές για τη μίσθωση ενός (1) αυτοκινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες προγράμματος που έχει αναλάβει στην  Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://gcr.gr/index.php/el/.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) ενδιαφέρεται για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία του, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής  (Σολωμού 25 κεντρικά γραφεία και Σολωμού 20 Πυξίδα), καθώς και στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων και ειδικότερα στην δομή ανηλίκων (safe zone) του Ελαιώνα στην οδό Αγίου Πολυκάρπου 87  Κεραμικός όπως ορίζεται στο παρόν Έντυπο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (Invitation to Bid).

Το ΕΣΠ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δράσεις του μπορούν να παρασχεθούν μέσω της ιστοσελίδας : http://gcr.gr/index.php/en/

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 21/01/2019 σύμφωνα με της οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο "Πρόσκληση Ενδιαφέροντος"

Κατεβάστε τη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους Προμήθειας

Κατεβάστε το Έντυπο Eπιβεβαίωσης & Αναγνώρισης Όρων Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε το Σχέδιο Σύμβασης

Κατεβάστε τη Φόρμα Εγγραφής Προμηυευτή

Κατεβάστε τη Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε το Έντυπο Συναίνεσης Προμηθευτή για Προσωπικά Δεδομένα

Tuesday, 21 March 2017 04:00

SUPPLIER FORM

You can download the Supplier Form here

Saturday, 30 January 2010 16:32

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για τη διαφύλαξη καλών και ηθικών πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφέροντος, οι εργαζόμενοι του ΕΣΠ που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης των προμηθειών που πραγματοποιεί το Σωματείο δεσμεύονται από κώδικα δεοντολογίας που περιληπτικά βασίζεται στις εξής αρχές :

  • Εμπιστευτικότητα: Πέραν των νομικών & συμβατικών υποχρεώσεων, οι ηθικές αρχές του Σωματείου επιβάλλουν την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στο Σωματείο ή τους προμηθευτές του.

  • Ελεύθερος ανταγωνισμός: Οι αιτήσεις για προσφορά γίνονται με αυστηρούς κανόνες που εγγυώνται ελεύθερο ανταγωνισμό και υγιή σχέση μεταξύ του ΕΣΠ και των προμηθευτών του.

  • Ίση και δίκαιη μεταχείριση των προμηθευτών: Οι αιτήσεις για προσφορά που αποστέλλονται στους υποψηφίους προμηθευτές προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους επιβάλλεται να είναι όμοιες, να παρέχεται ο ίδιος χρόνος προετοιμασίας των προσφορών σε όλους και οι τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις να δίδονται σε όλους τους υποψηφίους προμηθευτές ταυτόχρονα.

  • Σεβασμός στις δεσμεύσεις: Όλο το προσωπικό του Σωματείου έχει την υποχρέωση να σέβεται τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις ύπαρξης διαφωνιών ή και διαφορετικών ερμηνειών όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια επίλυσής των με κοινά αποδεκτό τρόπο.  

  • Προτεραιότητα στις ποιοτικές απαιτήσεις: Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας προμηθειών του Σωματείου είναι η έγκαιρη και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ποιοτικές απαιτήσεις κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των διαφόρων έργων/ προγραμμάτων του Σωματείου σε υλικά και υπηρεσίες, με τους κατά το δυνατόν βέλτιστους όρους (τιμή, τρόπος πληρωμής, εγγυήσεις κλπ.) που προσφέρει η εγχώρια, τοπική και εάν απαιτείται και η διεθνής αγορά.

  • Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων: Καταστάσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα εργαζομένου του Σωματείου έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΕΣΠ πρέπει να αποφεύγονται. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι στο Σωματείο και ειδικότερα οι απασχολούμενοι με τις προμήθειες δεν επιτρέπεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, να δέχονται δώρα ή χρήματα ή χρηματικές διευκολύνσεις με την μορφή δανεισμού, ή  να αντλούν προσωπικά οφέλη από εν ενεργεία ή εν δυνάμει προμηθευτές του ΕΣΠ ή να προβαίνουν σε δεσμεύσεις σε βάρος του ΕΣΠ και υπέρ των προμηθευτών , ή να προωθούν εταιρείες που ελέγχονται από αυτούς άμεσα ή μέσω συγγενικών τους προσώπων.

  • Διαφάνεια στην τεκμηρίωση: Κάθε ενέργεια που αφορά σε προμήθεια τεκμηριώνεται από σχετικά έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων τα οποία αποθηκεύονται για τουλάχιστον 6 χρόνια στους χώρους του ΕΣΠ.

  • Αντιμετώπιση κακών πρακτικών από εργαζόμενους του ΕΣΠ ή και προμηθευτές:  Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η ευνοϊκή μεταχείριση προμηθευτή ή η προσπάθεια προμηθευτή για επηρεασμό του προσωπικού του ΕΣΠ προς όφελος του, η Διοίκηση του Σωματείου θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του ΕΣΠ, μέσω της διερεύνησης, της απόδοσης ευθυνών και της επιβολής των προβλεπόμενων ποινών στο προσωπικό της που εμπλέκεται, ενώ θα απορρίπτεται ο προμηθευτής , η τυχόν συμφωνία θα ακυρώνεται και δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε προσφορά του.  
Saturday, 30 January 2010 08:00

GENERAL TERMS

You can download the General Terms here

Saturday, 30 January 2010 04:00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό προμηθειών που αφορά, τόσο στην παροχή υπηρεσιών, όσο και στην εκτέλεση έργων ή προμήθειας ειδών προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών πόρων και η αποτελεσματικότερη υποστήριξη σε πρόσφυγες και άλλα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας, καθώς επίσης και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις συναλλαγές και ο υγιής ανταγωνισμός. Το ΕΣΠ έχει πιστοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ως «Pre-Qualified for Procurement Status With National Scope» για τις διαδικασίες προμηθειών που ακολουθεί και εφαρμόζει.

Page 2 of 2
 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management